FS ТРЗ (Труд и работна заплата) - Функционалност

 • Автоматично изчисляване на заплати
 • Автоматично изчисляване на осигуровки: ДОО / ТЗПБ / ЗО / ДЗПО УПФ / ДЗПО ППФ / ГВРС / УчПФ / ДОД
 • Автоматично изчисление и следене на добавка за стаж
 • Корекция на заплати след начисляване
 • Следене на използван и неизползван отпуск
 • Корекции в данните на служителите
 • При назначаване, освобождаване и промяна на трудовото правоотношение автоматично създаване на файл по чл. 62 ал. 4 от КТ, както и печат на хартиен носител
 • Въвеждане на аванси както за определен месец, така и за цял период
 • Възможност за промяна от почивен на работен ден и обратно
 • Въвеждане на почивни и работни дни както по категории служители, така и конкретно за отделен служител
 • Автоматично генериране на файл за Декларация образец 1 на електронен носител и хартиен носител
 • Автоматично генериране на файл за Декларация образец 6 на електронен носител и хартиен носител
 • Печат на Приложение № 5 към чл.6, ал.5
 • Генериране на ведомост за заплати
 • Разпечатване на платежни нареждания към бюджета за осигуровки
 • Разпечатване на платежни за сумите за получаване на служителите
 • Автоматично генериране на фишове за заплати
 • Разпечатване на трудови договори на служителите
 • Разпечатване на заповеди за прекратяване на трудовото правоотношение
 • Печат на Приложение № 7 към чл. 8
 • Печат на Декларация за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО
 • Генериране на Описи за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ
 • Генериране и печат на Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1
 • Генериране и печат на Придружително писма за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ
 • Работа с граждански договори, печат на сметка за изплатени суми
 • Начисляване на обезщетение по чл.222 ал.1
 • Начисляване на обезщетение по чл.224 ал.1
 • Начисляване на суми за ваучери за храна
 • Разпечатване на заповеди за отпуски
 • Генериране на удостоверение за доход
 • Генериране на сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл.45 ал.4 от ЗДДФЛ
 • Генериране на служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
 • Генериране на служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ
 • Генериране и печат на Удостоверения обр. УП2 и УП3
 • Справки
 • Печат и експорт на всички справки, номенклатури
 • Настройка на работните бутони от потребителя
 • Смяна на паролата, името и фамилията на потребителя
 • Възможност за автоматично актуализиране на продукта
This is my tooltip.
e-mail: office/fast-solution#
потребител: fst.sltn
телефон: 0876 589 894