Труд и работна заплата:Функционалност на видовете версии

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Функционалност в безплатната версия на продукта

Меню Форма Функционалност
Номенклатури Данни за фирмата Записване само на една фирма след регистрация без възможност за корекция
Области Пълна функционалност
Общини Пълна функционалност
Градове Пълна функционалност
Лица Пълна функционалност
Банки Пълна функционалност
Клонове но банки Пълна функционалност
Типове сметки на ТД на НАП Пълна функционалност
Икономически дейности Пълна функционалност
Длъжности Пълна функционалност
Данни за осигуровки Пълна функционалност
Минимален осигурителен доход Пълна функционалност
Максимален осигурителен доход Пълна функционалност
Минимална работна заплата Пълна функционалност
Видове осигурен Пълна функционалност
Официални дни Пълна функционалност
Добавки Пълна функционалност
Основания за отпуски Пълна функционалност
Видове стойности Ограничена функционалност
Записване/редактиране/изтриване на видове стойности
Потребителски стойности за служител Пълна функционалност
Специфични печати Няма достъп
Данни за служителите Категории Няма достъп
Календар Ограничена функционалност
Корекция на индивидуален календар за категория / служител
Служител Ограничена функционалност
Записване на дни извън текущата година
Добавяне на документ без ЗО
Добавяне на "стойности" за "Дължим годишен данък", "Авансово удържан данък", "Стойност за получаване", "Болнични брой първи дни", "Болнични брой следващи дни"
Автоматично изчисляване на стойност за обезщетение по чл.224
Стойности по подразбиране за брой и процент болнични за работодател
Опис на служители Пълна функционалност
Потребителски опис на служители Няма достъп
Копиране на служител Няма достъп
Вход на стойности за служители Няма достъп
Масови стойности на служители Няма достъп
Масови потребителски стойности Няма достъп
Осигуровки Осигуровки Ограничена функционалност
Настройка - Колона в секиця Осигуровки - "Код на служител за експорт / импорт"
Настройка - Проверка за актуална длъжност
Настройка - Проверка за коректност на дните
Настройка - Проверка за нулева стойност на "Сума за получаване"
Настройка - Проверка за МРЗ
Настройка - Обединяване на последователни осигуровки
Настройка - Генериране на автоматична стойност за платена отпуска
Настройка - Генериране на стойност за годишно изравняване на ДОД
Настройка - Генериране на автоматична стойност за плащане по сметка за всички служители
Настройка - Генериране на автоматична стойност за плащане по сметка за служителите с въведени банкови сметки
Настройка - Скриване празни/нулеви колони
Настройка - Вид стойност на удръжката при изчисление на "Плащане по сметка"
Настройка - Вид стойност на добавката при изчисление на "Стойност за получаване"
Опис на осигуровки Ограничена функционалност
Настройка - Колона "Код на служител за експорт / импорт"
Настройка - При изтриване, изтриване на автоматично записаните стойности
Опис на осигуровките за изминали години Пълна функционалност
Ведомост Пълна функционалност
Рекапитулация Пълна функционалност
Платежни към бюджета Пълна функционалност
Платежни за служители Ограничена функционалност
Генериране на файл за масови плащания при експорт
Фишове за заплати Пълна функционалност
Декларация 1 и 6 Пълна функционалност
Декларация 6 Няма достъп
Уведомление по чл.62 ал.4 Пълна функционалност
Сметка за изплатени суми по чл.45 ал.4 Пълна функционалност
Служебна бележка по чл.45 ал.4 Пълна функционалност
Заповеди за отпуски Пълна функционалност
Удостоверение за доход Пълна функционалност
Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ Пълна функционалност
Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ Пълна функционалност
Отчет за заетите лица и разходите за труд Няма достъп
Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие Няма достъп
Удостоверения обр. УП2 и УП3 Няма достъп
Справки Справка за елементите на РЗ Пълна функционалност
Детайлна справка на осигуровките Пълна функционалност
Справка за осигуровките и данъка Пълна функционалност
Справка за осчетоводяване Пълна функционалност
Справка за дните на служителите Пълна функционалност
Присъствена форма (форма 76) Пълна функционалност
Справка за сумарно отчитане на работно време Пълна функционалност
Справка за записаните стойности Няма достъп
Справка за записваните потребителски стойности Пълна функционалност
Справка за банковите сметки на служителите Пълна функционалност
Потребителски справки Потребителска справка Няма достъп
Опис на потребителски справки Няма достъп
Ред на потребителска справка Няма достъп
Опис на редове на потребителски справки Няма достъп
Генериране на потребителска справка Няма достъп
НОИ Експорт на болнични листове POPO Пълна функционалност
Експорт на придружително писмо POPP Пълна функционалност
Печат на декларация банкова сметка Пълна функционалност
Системни функции Актуализиране на икономическите дейности Няма достъп
Масова смяна на осигуряване на фонд Пенсии и ДЗПО Няма достъп
Годишно приключване Няма достъп
Изход на данни Пълна функционалност
Вход на данни Няма достъп
Изменения на продукта Пълна функционалност
Помощ За продукта Пълна функционалност