Труд и работна заплата:Фишове за заплати

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:27, 16 December 2015 by Todor (Talk | contribs) (Екран)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира месечни фишове за заплати. След избор на месец в таблицата автоматично ще се заредят данните за избрания месец от записаните осигуровки. При принтиране се генерират фишове за заплати само за маркираните редове.

Екран

Екран - Фишове за заплати


Полета

  • Месец - избира се месец за който да се извлече информация за фишовете за заплати. Полето е задължително.
  • Печат на празни (нулеви) начисления/удръжки - определя се дали ще се генерират редове с нулеви или празни стойности за начисления и удръжки в печатната бланка. По подразбиране полето не е маркирано.

Колони

  • Печат - чрез маркирането се определя дали ще се генерира фиш за служителя за съответния ред. По подразбиране всички редове са маркирани за печат.
  • Категория - категорията на служителя, ако е избрана.
  • Име, презиме, фамилия - пълното име на служителя.
  • ЕГН / ЛНЧ - егн или лнч на служителя.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите