Труд и работна заплата:Уведомление по чл.62 ал.4

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират печатни бланки на уведомление по чл.62 ал.4 при назначаване, допълнително споразумение и освобождаване на служител и файл UTD2003.TXT.

Полета

 • Период - избира се период за който се извеждат назначенията, добавените допълнителни споразумения и освобождаванията на служители. При празно поле се извеждат всички възможни назначения, допълнителни споразумения и освобождавания. Полето не е задължително при изпълнение.
 • Папка - чрез бутон Папка се избира папка в която ще се запишат генерирания файл за уведомленията при записване.
 • Корекция - избраната стойносто автоматично се записва в колона Корекция за всички редове.
 • Документ - избраната стойносто автоматично се записва в колона Документ за всички редове.

Екран

Екран - Уведомление по чл.62 ал.4


Колони

 • Запис - избор дали да се генерира уведомление за служителя. След изпълнение всички редове са маркирани за запис.
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Име, презиме, фамилия - пълното име на служителя
 • Договор / Споразумение - възможните стойности са Договор и Споразумение спрямо вида на документа за който е реда
 • Договор - номер - въведеният номер на документа за който е реда
 • Договор - дата - въведемата дата на документа за който е реда
 • Освободен - считано от - въведената дата на освобождаване на служителя
 • Корекция - въвежда се вида на корекция на уведомлението. Възможни са следните корекции
  • редовни данни - след изпълнение тази стойност е избрана за всички редове
  • коригиране
  • заличаване
 • Документ - въвежда се вида на документ на уведомлението. Възможни са следните видове документи
  • първоначална рег. - договори, действащи към 01/01/2003
  • договор, сключен след 01/01/2003 - след изпълнение тази стойност е избрана за документите за назначаване
  • допълнително споразумение след 01/01/2003 - след изпълнение тази стойност е избрана за документите които са допълнително споразумение
  • прекратяване след 01/01/2003 - след изпълнение тази стойност е избрана за редовете, които са за освобождаване на служители

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите