Труд и работна заплата:Типове сметки на ТД на НАП

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 22:56, 16 June 2016 by Todor (Talk | contribs) (Created page with "Чрез формата се въвеждат наименованията на типовете банкови сметки на ТД на НАП, които се изпол...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез формата се въвеждат наименованията на типовете банкови сметки на ТД на НАП, които се използват при печат на платежни към бюджета.

Екран

Екран - Типове сметки на ТД на НАП


Полета

  • Наименование - наименованието на типа банкови сметки на ТД на НАП
  • Наименования за печат - наименованието което ще се използва при печат на платежни към бюджета при типа банкови сметки на ТД на НАП.
  • Запис във всички фирми - ако полето е маркирано, при записване ще се отрази във всички налични фирми за съответния тип банкови сметки.

Активни действия

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.105.0 и следващите