Труд и работна заплата:Справка за провизиите за неизползван платен отпуск

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 13:36, 20 January 2016 by Todor (Talk | contribs) (Created page with "В справката се извежда информация за провизиите за неизползван платен отпуск дни на служителит...")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

В справката се извежда информация за провизиите за неизползван платен отпуск дни на служителите за период.

Екран

Екран от справка за провизиите за неизползван платен отпуск
Екран - Справка за провизиите за неизползван платен отпуск


Полета

 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Период - може да се избере месец или период, за който ще се изпълни справката. Полето е задължително и по подразбиране е избран период "Януари - Декември" за работната година.

Колони

 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
 • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
 • Платен отпуск
  • Полагаем - полагаемите дни платен годишен отпуск за периода.
  • Използван - използвания платен годишен отпуск от текущата година за периода.
  • Оставащ - оставащия брой дни полагаем платен годишен отпуск за периода.
 • Стойности
  • За ден - последната записана стойността за ден за платен отпуск за периода, спрямо която се изчислява стойността за дните оставащ платен отпуск. Може да се въвежда от служител, секция стойности.
  • За дните - стойността за оставащите дни платен отпуск изчислена спрямо стойността за ден.
 • Стойности за работодател
  • ДОО - стойност за фонд доо за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Фонд пенсии - стойност за фонд пенсии за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ОЗМ - стойност за фонд озм за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Безработица - стойност за фонд безработица за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ТЗПБ - стойност за фонд тзпб за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ГРВС - стойност за фонд грвс за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДЗПО (УПФ) - стойност за фонд дзпо (упф) за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДЗПО (ППФ) - стойност за фонд дзпо (ппф) за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ЗО - стойност за фонд зо за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • УчПФ - стойност за фонд учпф за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Общо - сумата за работодател на Фонд пенсии, ОЗМ, Безработица, ТЗПБ, ГРВС, ДЗПО (УПФ), ДЗПО (ППФ), ЗО, УчПФ.
 • Стойности за служител
  • ДОО - стойност за фонд доо за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Фонд пенсии - стойност за фонд пенсии за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ОЗМ - стойност за фонд озм за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Безработица - стойност за фонд безработица за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДЗПО (УПФ) - стойност за фонд дзпо (упф) за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ЗО - стойност за фонд зо за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДОД - стойност за дод за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Общо - сумата за служител на Фонд пенсии, ОЗМ, Безработица, ДЗПО (УПФ), ЗО, ДОД.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.96.0 и следващите