Труд и работна заплата:Справка за провизиите за неизползван платен отпуск

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

В справката се извежда информация за полагаемия, използвания и оставащ платен отпуск както и изчислени стойности за фондовете за работодател и служител спрямо стойността за оставащите дни платен отпуск на служител.

Екран

Екран от справка за провизиите за неизползван платен отпуск
Екран - Справка за провизиите за неизползван платен отпуск


Полета

 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Период - може да се избере месец или период, за който ще се изпълни справката. Полето е задължително и по подразбиране е избран период "Януари - Декември" за работната година.

Колони

 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
 • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
 • Платен отпуск
  • Полагаем - полагаемите дни платен годишен отпуск за периода.
  • Използван - използвания платен годишен отпуск от текущата година за периода.
  • Оставащ - оставащия брой дни полагаем платен годишен отпуск за периода.
 • Стойности
  • За ден - последната записана стойността за ден за платен отпуск за периода, спрямо която се изчислява стойността за дните оставащ платен отпуск. По подразбиране се генерират всеки месец при записане на осигуровките, но може да се въвежда допълнително от служител, секция стойности.
  • За дните - стойността за оставащите дни платен отпуск изчислена спрямо стойността за ден.
 • Стойности за работодател
  • ДОО - стойност за фонд доо за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск. (ДОО е съставен от фондове Пенсии, ОЗМ и Безработица)
  • Фонд пенсии - стойност за фонд пенсии за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ОЗМ - стойност за фонд озм за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Безработица - стойност за фонд безработица за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ТЗПБ - стойност за фонд тзпб за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ГРВС - стойност за фонд грвс за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДЗПО (УПФ) - стойност за фонд дзпо (упф) за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДЗПО (ППФ) - стойност за фонд дзпо (ппф) за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ЗО - стойност за фонд зо за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • УчПФ - стойност за фонд учпф за работодателя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Общо - сумата за работодател на Фонд пенсии, ОЗМ, Безработица, ТЗПБ, ГРВС, ДЗПО (УПФ), ДЗПО (ППФ), ЗО, УчПФ.
 • Стойности за служител
  • ДОО - стойност за фонд доо за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск. (ДОО е съставен от фондове Пенсии, ОЗМ и Безработица)
  • Фонд пенсии - стойност за фонд пенсии за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ОЗМ - стойност за фонд озм за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Безработица - стойност за фонд безработица за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДЗПО (УПФ) - стойност за фонд дзпо (упф) за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ЗО - стойност за фонд зо за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • ДОД - стойност за дод за служителя изчислена за стойността за оставащите дни платен отпуск.
  • Общо - сумата за служител на Фонд пенсии, ОЗМ, Безработица, ДЗПО (УПФ), ЗО, ДОД.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.96.0 и следващите