Труд и работна заплата:Справка за елементите на РЗ

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:00, 13 January 2016 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Справка за елементите на работната заплата на служителите.

Екран

Екран - Справка за елементите на РЗ


Полета

 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Период - избира се период за който да се извлече информация за справката. Ако не е избран период ще се изведе информация за всички записани осигуровки. Полето не е задължително.

Колони

 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Служител - пълното име на служителя
 • Начало на периода - начало на периода на осигуровките за които е формиран реда
 • Край на периода - края на периода на осигуровките за които е формиран реда
 • Заплата по договор - заплата по договор спрямо документа, който е за осигуровките формирали реда
 • Заплата за отработени дни - заплата за отработените дни за периода
 • Работни дни - работни дни за периода
 • Отработени дни и платен отпуск - отработените дни и платения отпуск за периода
 • Болнични дни - болничните дни за периода
 • Добавки за стаж - добавките за стаж за периода
 • Други добавки - други добавки за периода
 • Обезщетения за болнични - обезщетения за болнични за периода
 • Общ фонд РЗ - общо фонд работна заплата за периода

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите