Труд и работна заплата:Справка за дните на служителите

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

В справката се извежда информация за видовете дни на служителите за период. Подобна информация е налична в служител, секция информация по месеци.

Екран

Екран от справка за дните на служителите
Екран - Справка за дните на служителите


Полета

 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Период - може да се избере месец или период, за който ще се изпълни справката. Полето е задължително.

Колони

 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
 • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
 • Работни дни - работните дни за периода.
 • Почивни дни - почивните дни за периода.
 • Платен отпуск - текуща година - използвания платен годишен отпуск от текущата година за периода.
 • Платен отпуск - минали години - използвания платен годишен отпуск от минали години за периода.
 • Неплатен отпуск за сметка на работодателя - използвания неплатен отпуск за сметка на работодателя за периода.
 • Неплатен отпуск за сметка на служителя - използвания неплатен отпуск за сметка на служителя за периода.
 • Самоотлъчка - използваните дни самоотлъчка за периода.
 • Болнични - използваните дни болнични за периода.
 • Майчински - използваните дни майчински за периода.
 • Полагаем платен отпуск - полагаемите дни платен годишен отпуск за периода.
 • Оставащ платен отпуск - оставащия брой дни полагаем платен годишен отпуск за периода.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.95.0 и следващите