Труд и работна заплата:Справка за годишния ДОД

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:56, 13 January 2016 by Todor (Talk | contribs) (Created page with "В справката се извежда информация за годишния данък общ доход (ДОД), който е начислен и удържат....")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

В справката се извежда информация за годишния данък общ доход (ДОД), който е начислен и удържат. В справката се включват въведените данъчни облекчения, които са използвани за годината.

Екран

Екран от справка за годишния данък общ доход (ДОД)
Екран - Справка за годишния ДОД


Полета

  • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.

Колони

  • - автоматично генериран пореден номер
  • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
  • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
  • Данъчна основа - годишната данъчна основа за служителя, върху която се дължи данък (ДОД).
  • Колони за данъчни облекчения - за всяка стойност от тип Данъчно облекчение - месечно и Данъчно облекчение - годишно, която се използва се генерира колона за стойностите на служителите на които е добавена. Тези видове стойности се въвеждат от видове стойности след което се въвеждат от служител, секция стойности
  • Данъчна основа след облекченията - разликата на Данъчна основа и сумата от колоните на данъчни облекчения.
  • Дължим данък - Данъчна основа след облекченията * 0.10
  • Авансово удържан/внесен данък - стойността на данъка, който е генериран месечно за служителя.
  • Разлика - Дължим данък - Авансово удържан/внесен данък

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.93.0 и следващите