Труд и работна заплата:Справка за годишния ДОД

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

В справката се извежда информация за годишния данък общ доход (ДОД), който е начислен и удържат. В справката се включват въведените данъчни облекчения, които са използвани за годината.

Екран

Екран от справка за годишния данък общ доход (ДОД)
Екран - Справка за годишния ДОД


Полета

 • Вид договор - списък с видовете договори, които са използвани за служителите за годината. Данните се филтрират спрямо вида или видовете договори които са избрани. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.

Колони

 • - автоматично генериран пореден номер
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
 • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
 • Данъчна основа - годишната данъчна основа за служителя, върху която се дължи данък (ДОД).
 • Колони за данъчни облекчения - за всяка стойност от тип Данъчно облекчение - месечно и Данъчно облекчение - годишно, която се използва се генерира колона за стойностите на служителите на които е добавена. Тези видове стойности се въвеждат от видове стойности след което се въвеждат от служител, секция стойности.
 • Данъчна основа след облекченията - разликата на "Данъчна основа" и сумата от колоните на данъчни облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.
 • Дължим данък - начисления данък върху "Данъчна основа".
 • Авансово удържан/внесен данък - стойността на данъка, който е генериран месечно за служителя.
 • Разлика - "Дължим данък" - "Авансово удържан/внесен данък".
 • Възстановена сума - възстановената сума от данъчните облекчения. Колоната се крие автоматично, ако за годината не са въведени данъчни облекчения.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.95.0 и следващите