Труд и работна заплата:Справка за възнаграждението за използвания платен отпуск

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

В справката се извежда информация за компонентите при изчисление на възнаграждението получено при използвания платен отпуск.

Екран

Екран от справка за възнаграждението за използвания платен отпуск
Екран - Справка за възнаграждението за използвания платен отпуск


Полета

  • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.

Колони

  • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
  • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
  • Месец - месец за който е използван платен отпуск.
  • Дни платен отпуск - броя на дните използван платен отпуск за месеца.
  • Записана стойност за ден платен отпуск - стойността която е записана за ден платен отпуск. Генерира се автоматично при записване на осигуровки от предходен месец с минимум 10 отработени дни според чл.177 от Кодекса на труда. Може да се въведе от служител, секция стойности.
  • Брой дни за записаната стойност - броя дни за които се отнася записаната стойност. Тази стойност не може да се въвежда от потребителя, налична е само при автоматично генерирана стойност за ден платен отпуск.
  • Брой дни от текущия месец - броя на дните от текущия месец.
  • Изчислена стойност за ден платен отпуск - изчислената стойност за ден платен отпуск според чл.17 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата
  • Стойност за платен отпуск - изчислената стойност за дните платен отпуск за месеца.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.98.0 и следващите