Труд и работна заплата:Сметки за изплатени суми

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 10:34, 1 March 2017 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират печатни бланки за сметки за изплатени суми и служебни бележки за служители с граждански договор. След избор на период (извършва се автоматично изпълнение) в таблицата се зареждат данните за записаните и новите сметки за изплатени суми и служебни бележки за периода. Записаните сметки за изплатени суми се включват в периода спрямо въведената дата на сметката, в колона Сметка - дата. При записване направените промени в таблицата се записват само за маркираните редове. Спрямо данните може да се отпечатат сметки за изплатени суми и служебни бележки. Възможно е изтриване на вече записани данни за сметки за изплатени суми и служебни бележки.

Полета

  • Период - избира се период за който ще се извежда информация за нови и записани сметки за изплатени суми и служебни бележки. Полето е задължително при изпълнение.

Екран

Екран - Сметки за изплатени суми


Колони

  • Печат / Запис - избор дали за данните от реда ще се генерира сметка за изплатени суми и служебна бележка. След изпълнение записаните редове не са маркирани.
  • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
  • Служител - пълното име на служителя
  • Сметка - номер - въвежда се номера на сметката за изплатени суми. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира.
  • Сметка - дата - въвежда се дата на сметката за изплатени суми. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира.
  • Период на осигуровка - начало - началото на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е началото на периода на записаната осигуровка за който е реда.
  • Период на осигуровка - край - края на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е края на периода на записаната осигуровка за който е реда.
  • Служебна бележка - номер - въвежда се номера на служебната бележка. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира. (отпада от версия 1.1.38.0)
  • Служебна бележка - дата - въвежда се дата на служебната бележка. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира. (отпада от версия 1.1.38.0)

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.118.0 и следващите