Труд и работна заплата:Сметки за изплатени суми

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:59, 16 December 2015 by Todor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират печатни бланки за сметки за изплатени суми и служебни бележки за служители с граждански договор. След избор на период (извършва се автоматично изпълнение) в таблицата се зареждат данните за записаните и новите сметки за изплатени суми и служебни бележки за периода. При записване направените промени в таблицата се записват само за маркираните редове. Спрямо данните може да се отпечатат сметки за изплатени суми и служебни бележки. Възможно е изтриванена вече записани данни за сметки за изплатени суми и служебни бележки.

Полета

 • Период - избира се период за който ще се извежда информация за нови и записани сметки за изплатени суми и служебни бележки. Полето е задължително при изпълнение.

Екран

Екран - Сметки за изплатени суми


Колони

 • Печат / Запис - избор дали за данните от реда ще се генерира сметка за изплатени суми и служебна бележка. След изпълнение записаните редове не са маркирани.
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Служител - пълното име на служителя
 • Сметка - номер - въвежда се номера на сметката за изплатени суми. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира.
 • Сметка - дата - въвежда се дата на сметката за изплатени суми. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира.
 • Период на осигуровка - начало - началото на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е началото на периода на записаната осигуровка за който е реда.
 • Период на осигуровка - край - края на осигурителния период за сметката за изплатени суми. По подразбиране това е края на периода на записаната осигуровка за който е реда.
 • Служебна бележка - номер - въвежда се номера на служебната бележка. Автоматично се генерира номер, който може да се коригира.
 • Служебна бележка - дата - въвежда се дата на служебната бележка. Автоматично се попълва текущата дата на компютъра, която може да се коригира.

Активни действия

File:AccountsForPayedSalaryPrint.png
Екран - Сметки за изплатени суми, диалог за печат
 • Принтиране - при стартиране на принтиране се извежда диалог с възможност за избор за принтиране
  • Сметка за изплатени суми - отпечатване на сметките за изплатени суми за маркираните редове
  • Служебна бележка - отпечатване на служебни бележки за маркираните редове
 • Изход

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите