Труд и работна заплата:Работник

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се въвеждат данни за работниците и служителите на дружеството

Основни полета

 • Собсвено име - въвежда се собсвеното име на служителя. Полето е задължително.
 • Бащино име - въвежда се бащиното име на служителя. Полето е задължително.
 • Фамилия - въвежда се фамилията на служителя. Полето е задължително.

Секция Лични данни

Екран

Екран - Служител, секция Лични данни


Полета

 • мъж/жена - избира се пола на въвеждания служител. Когато се въвежда ЕГН полето не е активно, а се определя спрямо въведеното ЕГН. Когато се въвежда ЛНЧ полето е активно. Полето е задължително.
 • ЕГН/ЛНЧ - избира се дали ще се въвежда ЕГН или ЛНЧ на служителя. По подразбиране е ЕГН. Полето е задължително.
 • ЕГН - въвежда се ЕГН на служителя. Реализирана е проверка за валидност на въведеното ЕГН, като не се допуска запис на данните с невалидно ЕГН. Полето е задължително.
 • ЛНЧ - въвежда се ЛНЧ на служителя. Полето е задължително.
 • Дата на раждане - въвежда се датата на раждане на служителя. Когато се въвежда ЕГН полето не е активно, а се определя спрямо въведеното ЕГН. Когато се въвежда ЛНЧ полето е активно. Полето е задължително.
 • Лична карта
  • номер - номер на личната карта на служителя. Полето е задължително.
  • издадена на - дата на издаване на личната карта на служителя. Полето е задължително.
  • издадена от МВР - избира се града от където е издадена личната карта на служителя. Полето е задължително.
 • Област - избира се областта според адресната регистрация на служителя. Полето е задължително.
 • Град - избира се града според адресната регистрация на служителя. Ако е избрана област може да се избират само градовете за избраната област. Ако не е избрана област и се избере град автоматично се зарежда неговата област. Полето е задължително.
 • Пощенски код - въвежда се пощенския код според адресната регистрация на служителя. след избор на град, ако за града е въведен пощенски код, в полето се попълва въведения пощенски код с въжмоност за корекции.
 • Адрес - въвежда се адресът според адресната регистрация на служителя. Полето е задължително.
 • Постъпил на - въвежда се датата на постъпване на служителя. Полето е задължително.
 • Трудов стаж
  • Години - въвеждат се годините трудов стаж на служителя до момента на назначаване в дружеството. При въвеждане на полето автоматично се преизчислява стойността на полето Трудов стаж.
  • Месеци - въвеждат се месеците трудов стаж на служителя до момента на назначаване в дружеството. При въвеждане на полето автоматично се преизчисява стойността на полето Трудов стаж.
  • Дни - въвеждат се дните трудов стаж на служителя до момента на назначаване в дружеството. При въвеждане на полето автоматично се преизчисява стойността на полето Трудов стаж.
  • Трудов стаж - въвежда се трудовия стаж в дни на служителя до момента на назначаване в дружеството. При въвеждане на полето автоматично се преизчисяват стойностите на полета Години, Месеци, Дни.
 • Държавен служител - маркира се ако служителя е държавен служител.
 • Намалена трудоспособност - маркира се ако служителя е с намалена трудоспособност.
 • Категория - избира се категория към която ще се причислява служителя.
 • Освобождаване - при редакция на служителя, който е освободен след полето Фамилия се визуализира информационен текст, за улеснение на потребителя
  • Освободен на - въвежда се датата на освобождаване на служителя. Последният работен ден, който се зачита за трудов стаж. Служи за крайна дата за начисление на осигуровки и данък и не се използва в бланката за освобождаване и в уведомлението.
  • Считано от - въвежда се датата на освобождаване на служителя, която се извежда в заповедта за освобождаване в печатната бланка. Тази дата е възможно да бъде различна от въведената дата в поле Освободен на
  • Заповед - номер - въвежда се номер на заповедта за освобождаване, използва се в печатната бланка.
  • Заповед - дата - въвежда се дата на заповедта за освобождаване, използва се в печатната бланка.
  • Основание - въвежда се основанието за освобождаване, използваа се в печатната бланка.
  • Причини - въвеждат се причините за освобождаването, използват се в печатната бланка.
  • Други условия - въвеждат се други условия при освобождаването, ако има. Използват се в печатната бланка.

Секция Документи

Екран

Екран - Служител, секция Документи


Полета

 • Договор / Доп. споразумение / Корекция - избира се какво ще се въвежда за служителя. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител.
 • Договор
  • Номер - въвежда се номера на подписания с служителядоговор или номера на договора който ще се подпише. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител.
  • Дата - въвежда се датата на подписване на договора с служителя. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител.
 • Доп. споразумение
  • Номер - въвежда се номер на допълнителното споразумение, чрез което може да се променят параметрите на последния активен договор като това ще се отрази в Уведомление по чл.62 ал.4
  • Дата - въвежда се датата на подписване на допълнителното споразумение.
 • Корекция
  • Номер - въвежда се номер на корекция, чрез която може да се променят параметрите на последния активен договор без това да се отразява в Уведомление по чл.62 ал.4
  • Дата - въвежда се дата на направената корекция
 • В сила от дата - въвежда се датата от която ще започнат да се начисляват осигуровките. Полето е задължително и трябва да е от работната година.
 • Срок - въвежда се датата до която е валиден договора, ако се въвежда срочен договор. Ако се въвежда безсрочен договор полето трябва да е празно. Полето не е активно ако се въвежда самоосигуряващ се служител.
 • Вид договор - избира се вида на договора. Полето е задължително.
 • Група професия - полето е информативно и не може да се избира стойност. Автоматично се избира когато се избере Длъжност. Полето не е активно ако се въвежда самоосигуряващ се служител.
 • Вид осигурен
  • Код - избира се Вид осигурен чрез кода му. Полето е задължително.
  • Наименование - избира се Вид осигурен чрез наименование му. Полето е задължително.
 • Длъжност
  • Код - избира се Длъжност чрез кода и. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител.
  • Наименование - избира се Длъжност чрез наименованието и. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител.
  • Потребителска - въвежда се потребителко наименование на длъжността. Въведената длъжност ще се отпечатва във ведомостта за заплати.
 • Икономическа дейност
  • Код - избира се Икономическа дейност чрез кода и. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител или служител с трудов договор по чл. 114 от КТ.
  • Наименование - избира се Икономическа дейност чрез наименованието и. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител или служител с трудов договор по чл. 114 от КТ.
  • Промяна на ИД номер и МОД - при маркирането на полето има възможност за редакция на МОД за документа и при генерирането на декларация 1 в поле 71 от файла (пореден номер на икономическа дейност) се записва стойност 99. Използва се само при бюджетни предприятия. Полето не е задължително. По подразбиране полето не е маркирано.
 • Кат. труд - избира се между първа, втора, трета за категория труд, като по подразбиране е маркирана трета. Полето е задължително, ако не се въвежда самоосигуряващ се служител.
 • % за стаж - въвежда се процента за стаж, който се използва за генерирането на добавката по КТ за прослужени години. По подразбиране е 0.6. Минималната стойност по КТ е 0.6, но в продукта се позволява въвеждане на 0 за процент за стаж.
 • Осн. заплата - въвежда се основната заплата спрямо договора на служителя. Полето е задължително.
  • При въвеждане на самоосигуряващо се лице се въвежда дохода, върху който служителя се осигурява, като се появява чекбокс при макрирането на който генерирането на осигуровки се извършва игнорирайки минималния и максималния осигурителен доход.
 • Нетно възнагр. - информативно поле, чиято стойност се визуализира в осигуровки и опис на осигуровки.
 • МОД - въвежда се стойността на минималния осигурителен доход ако се въвежда трудов договор по чл. 114 от КТ. В противен случай системата автоматично извежда МОД за съответната професия и код на икономическа дейност на предприятието за съответната година.
 • Раб. време - въвежда се работното време на служителя. Полето е задължително, ако не се въвежда служител с трудов договор по чл. 114 от КТ.
 • Раб. дни - въвеждат се работните дни на служителя. Полето е задължително, ако се въвежда служител с трудов договор по чл. 114 от КТ.
 • Отпуска (дни) - въвеждат се броя на дните на годишната платена отпуска според трудовия договор. Полето е активно когато не се въвежда служител с трудов договор по чл. 114 от КТ.
 • Раб. часове - въвеждат се работните часове когато се въвежда служител с трудов договор по чл. 114 от КТ.
 • Други основания
  • Осигурен върху МОД - полето е активно при въвеждане на лице с вид договор: договор за управление и контрол; граждански договор; допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ; допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ; трудов договор по чл. 114 от КТ. Маркира се ако лицето ще се осигурява върху МОД. Отразява се при генерирането на осигуровки.
  • Осигуряване на друго основание - полето е активно при въвеждане на лице с вид договор: договор за управление и контрол; граждански договор; допълнителен трудов договор по чл. 110 от КТ; допълнителен трудов договор по чл. 111 от КТ; трудов договор по чл. 114 от КТ. Въвежда се сумата върху която служителя се осигурява чрез другите договори които има. Отразява се при генерирането на осигуровки.
  • Самоосигуряващо се лице - полето е активно при въвеждане на лице което е с граждански договор, маркира се ако лицето е самоосигуряващо се лице. Отразява се при генерирането на осигуровки.
  • Пенсионер - полето е активно при въвеждане на лице което е самоосигуряващо се лице или с граждански договор, маркира се ако лицето е пенсионер. Отразява се при генерирането на осигуровки.
 • УчПФ - маркира се ако за въвеждания документ следва да се генерира Учителски пенсионен фонд (УчПФ). Отразява се при генерирането на осигуровки. Полето не е задължително за маркиране, по подразбиране не е маркирано.
 • ЗО - маркира се ако за въвеждания документ следва да се генерира Здравно Осигуряване (ЗО). Отразява се при генерирането на осигуровки. Полето не е задължително за маркиране, по подразбиране е маркирано.
 • ГВРС - маркира се ако за служителя ще се начислява фонд ГВРС. Полето е активно когато не се въвежда самоосигуряващ се служител.
 • ДОО % - избира се на какъв процент ще се осигурява самоосигуряващия служител. Полето е активно и задължително когато се въвежда самоосигуряващ се служител.
 • Друг договор - маркира се когато се въвежда служител с трудов договор по чл. 114 от КТ и има сключен един или няколко други договора.
 • Сум. отчитане на раб. време - маркира се ако въвеждания документ се използва сумирано изчисляване на работното време (СИРВ). Полето е активно само при вид осигурен с код 16 - за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец. Полето не е задължително за маркиране, по подразбиране не е маркирано. При добавяне на документ със сумирано изчисляване на работното време е нужно да се въведат периодите на отчитане в секция Периоди за сум. отчитане.

Секция Дни

Екран

Екран - Служител, секция Дни


Полета

 • Вид - избира се Отпуск, Болнични, Майчински, Самоотлъчка. Полето е задължително.
 • От дата - въвежда се дата от която започва въвежданата серия на отпуск, болнични, майчински или самоотлъчка. Полето е задължително.
 • До дата - въвежда се дата до която е въвежданата серия на отпуск, болнични, майчински или самоотлъчка. Полето е задължително.
 • Вид отпуск - избира се платен, неплатен. Полето е активно и задължително само ако се въвежда отпуск за служителя.
 • Отпуск от минали години - избира се ако въвеждания платен отпуск е за минали години. Полето е активно само ако се въвежда платен отпуск.
 • За сметка на работодателя / За сметка на служителя / За отглеждане на дете - избира се ако въвежданата неплатен отпуск е за сметка на служителя. Полето е активно само ако се въвежда неплатен отпуск.
 • Бременност - маркира се ако въвеждания болничен е поради бременност. Полето е активно ако се въвежда болничен.
 • Болничен лист номер
  • серия - избира се серия на въвеждания болничен лист. Полето е активно и задължително когато се въвежда болнични за служителя.
  • година - въвежда се годината на въвеждания болничен лист. Полето е активно и задължително когато се въвежда болничени за служителя.
  • номер - въвежда се номера на въвеждания болничен лист. Ако не се въведат водещи нули системата автоматично ги добавя. Полето е активно и задължително когато се въвежда болничени за служителя.
 • Първи дни
  • дни - въвежда се броя на дните, които са за сметка на работодателя от въведения болничен. По подразбиране полето е със стойност единица. Полето е активно и задължително когато се въвежда болничен за служителя. Стойността по подразбиране може да се смени от настройките на формата.
  • процент - въвежда се процента, спрямо който се изчислява сумата която работодателя трябва да изплати през дните които служителя е в болнични за сметка на работодателя. По подразбиране полето е със стойност 100. Полето е активно и задължително когато се въвежда болничен за служителя. Стойността по подразбиране може да се смени от настройките на формата.

Секция Стойности

Екран

Екран - Служител, секция Стойности


Полета

 • Вид - избира се от списък вида на стойността. Полето е задължително при добавяне на данни от тази секция.
  • ДЗО - стойност за ДЗО (доброволно здравно осигуряване).
  • ДПО - стойност за ДПО (доброволно пенсионно осигуряване).
  • Обезщетение по чл.224 ал.1 - стойност за обезщетение по чл.224 ал.1.
  • Граждански договор - заплата - сума на заплата по граждански договор. При добавена стойност като заплата, се пренебрегва стойността въведена в служителя при начисляването на осигуровки за месец.
  • Изработени нощни часове - брой изработени нощни часове. Възможно е въвеждането на броя нощни часове ден за ден, както и сумата на всички за един ден тъй като при начисляването на осигуровки за месец, се сумира броя на въведените нощни часове.
  • Изработени дневни часове - брой на изработените дневни часове. Възможно е въвеждането на броя дневните часове ден за ден, както и сумата на всички за един ден тъй като при начисляването на осигуровки за месец, се сумира броя на въведените дневни часове.
  • Изработени извънредни часове - брой на изработените извънредни часове. Възможно е въвеждането на броя извънредни часове ден за ден, както и сумата на всички за един ден тъй като при начисляването на осигуровки за месец, се сумира броя на въведените извънредни часове.
  • Необлагаеми - стойности за които не се начисляват осигуровки и данък
  • Облагаеми - стойности за които се начиляват осигуровки и данък
  • Социални разходи - стойности които са за социални разходи
  • Стойност за платена отпуска за ден - стойности които се използват при изчислението на платена отпуска. След записването на осигуровките за месеца автоматично се записва стойност за следващия месец спрямо данните за текущия. Записаната автоматична стойност може да се изтрие и да се въведе нова. За месец може да има само една стойност.
  • Удръжки - стойности върху които се начисляват осигуровки и данък но се приспадат от сумата за получаване.
  • Дължим годишен данък -
  • Авансово удържан данък -
  • Стойност за получаване -
  • Болнични брой първи дни -
  • Болнични брой следващи дни -
  • Данъчно облекчение - годишно -
  • Данъчно облекчение - месечно -
 • Вид стойност - избира се вида на стойност. Полето е активно и задължително при въвеждане на необлагаеми, облагаеми, удръжки, социални разходи, данъчни облекчения стойности.
  • Други добавки - възможност за избор при вид облагаеми.
  • Ваучер за храна - възможност за избор при вид необлагаеми.
  • Аванс - възможност за избор при вид удръжки.
  • Социални - възможност за избор при вид социалени разходи.
  • Данъчни облекчения - възможност за избор при вид годишни и месечни данъчни облекчения.
 • Тип - Полето е задължително при добавяне на данни от тази секция.
  • годишен - добавената стойност се разпределя на 12 и се добавят редове за първо число на всеки месец за работната година.
  • дневен - датата за която е добавената стойност.
 • Дата - въвежда се дата за която ще бъде добавената стойност. Ако се въвежда годишна стойност полето не е активно. Полето е задължително при добавяне на дневна стойност в тази секция.
 • Стойност - въвежда се стойността за избрания Вид. Полето е задължително при добавяне на данни от тази секция.
 • Коментар - поле за въвеждане на произволен текст от потребителя за въвежданата стойност, който е само информативен. Полето не е задължително при добавяне на стойност. По подразбиране е празно.

Секция Банкови сметки

Екран

Екран - Служител, секция Банкови сметки


Полета

 • От дата - въвежда се дата от която въведената сметката на служителя е валидна. Това поле е задължително ако се въвежда банкова сметка.
 • Банка - избира се банката/клон на банковата сметка на служителя. В полето са налични за избор всички банки и клонове, които са въведени в системата. Това поле е задължително ако се въвежда банкова сметка.
 • IBAN - въвежда се IBAN на банковата сметка на служителя. Реализирана е проверка на валидност на въведения IBAN, като може данните да се запишат с невалиден. След въвеждане на валиден IBAN и банката която е на IBAN-а не е избрана и е въведена в продукта автоматично се избира. Това поле е задължително ако се въвежда банкова сметка.
 • Коментар - въвежда се коментар, при желание от потребителя.

Секция Периоди за сум. отчитане

Екран

Екран - Служител, секция Периоди за сум. отчитане


Полета

 • От дата - начална дата на периода за сумарно отчитане на работно време
 • До дата - крайна дата на периода за сумарно отчитане на работно време

Колони

 • От дата - начало на периода
 • До дата - край на периода
 • Сумарни дневни часове - брой на дневните часове спрямо записаните осигуровки за периода
 • Сумарни нощни часове - броя на нощните часове спрямо записаните осигуровки за периода
 • Сумарно извънредни часове - броя на извънредните часове спрямо записаните осигуровки за периода
 • Сумарна стойност за извънредни часове - обща стойност за извънредните часове спрямо записаните осигуровки за периода

Секция Потребителски стойности

Екран

Екран - Служител, секция Потребителски стойности


Полета

 • Вид стойност - избира се вид стойност от предварително въведените потребителски стойности за служител. Полето е задължително.
 • Стойност - въвежда се стойността за съответния вид. Полето е задължително.

Секция Информация по месеци

Екран

Екран - Служител, секция Информация по месеци


Колони

 • Месец - месеци от януари до декември.
 • Работни дни - броя на работните дни за съответния месец.
 • Изработени дни - броя на изработените дни за съответния месец.
 • Платена отпуска - броя на използвания платен отпуск за съответния месец.
 • Платена отпуска от минали години - броя на използвания платен отпуск от минали години за съответния месец.
 • Болнични - броя на използваните болнични за съответния месец.
 • Майчински - броя на използваните майчински за съответния месец.
 • Неплатена отпуска - броя на използвания неплатен отпуск за съответния месец.
 • Неплатена отпуска за отглеждане на дете - броя на използвания неплатен отпуск за отглеждане на дете за съответния месец.
 • Самоотлъчка - броя на използваните дни със самоотлъчка за съответния месец.
 • Отпуска по договор - броя на платения отпуск полагащ се за всички активни документи за съответния месец.
 • Полагаща се отпуска - полагащия се платен отпуск за съответния месец изчислен спрямо различните видове дни и полагащия се платен отпуск спрямо активните документи.

Активни действия

Екран - Служител, диалог за печат
 • Принтиране - при стартиране на принтиране, въведените данни до момента се записват, след което се извежда диалог с възможност за избор за принтиране
  • Избор на документ
   • Договор - при наличие на няколко договора се извежда допълнителен диалог за избор на договор за печат.
   • Доп. споразумение - при наличие на няколко допълнителни споразумения се извежда допълнителен диалог за избор на допълнително споразумение за печат.
   • Заповед за напускане - печат на заповед за напускане.
  • Видове печат
   • Стандартен печат - генерира се избрания документ с възможност за печат.
   • Microsoft Word документ - генерира се Microsoft Word документ в който се попълват данните за документа с възможност за обработка от потребителя. За генерирането на такъв документ трябва да има инсталиран Microsoft Word на компютъра.


Особенности

Секция Документи

 • Системата генерира данни за експорт за Уведомление по чл.62 ал.4 от КТ при Договор и Доп. споразумение, но не и при Корекция. Корекция е подходящо при корекция на заплатата на лицето, като за това не следва да се генерира експорт за Уведомление по чл.62 ал.4 от КТ.
 • Доп. споразумение и Корекция може да се избира само ако има въведен Договор за служителя. При избиране на едно от двете, данните на последния договор на служителя се зареждат в полетата.
 • Преди да се избере ДОО % за самоосигуряващо се лице трябва да се въведе Дата на раждане от секция Лични данни.
 • Маркираните в светло сиво редове се използват от записани осигуровки.
 • Ако за въведен Договор, Доп. споразумение или Корекция има записани осигуровки, то той не може да се редактира и изтрива. За да се направи корекция на такъв Договор, Доп. споразумение или Корекция трябва да се изтрият записаните осигуровки за периода или периодите за които е документа и след това да се извърщи корекцията.

Секция Дни

 • При въвеждане на период в системата се генерират записи за всеки ден от периода, а не като период.
 • При въвеждане на период в които са включени почивни дни в осигуровки се извежда предупреждение че има такива, но при начисляването дните се обработват като почивни дни въпкреи че може да са маркирани като отпуска, болнични или майчински.
 • При въвеждане на Болнични в полето До дата не трябва да се въвежда първия работен ден, а последния болничен ден. Първия работен ден се изчислява спрямо дните на служителя въведени чрез календара.
 • Маркираните в светло сиво редове се използват от записани осигуровки.
 • Ако за въведен ден има записани осигуровки, то той не може да се редактира и изтрива. За да се направи корекция на такъв ден трябва да се изтрият записаните осигуровки за периода който включва деня и след това да се извърши корекцията.
 • От август 2010г. е в сила закон според който, първите три (3) дни от болничния на служителя се заплащат от работодателя на 70%. След август 2010г. в полета дни и процент трябва да се попълва съответно три (3) и 70.

Секция Стойности

 • Маркираните в светло сиво редове се използват от записани осигуровки.
 • Ако за въведен ден има записани осигуровки, то той не може да се редактира и изтрива. За да се направи корекция на такъв ден трябва да се изтрият записаните осигуровки за периода който включва деня и след това да се извърши корекцията.

Секция Информация по месеци

 • Данните за различните видове дни по месеци са спрямо записаните осигуровки, ако липсват се изчисляват спрямо текущо въведените данни, а не само спрямо записаните.

Примери

Секция Документи

 • Ако служителя се назначава след като е започната работа със ситемата в полета В сила от дата и Постъпил на от секция Лични данни се въвежда една и съща дата.
 • Ако служителя е назначен и след това е започната работа със ситемата в полето В сила от дата се въвежда датата от която ще се начисляват осигуровките през системата, а в полето Постъпил на от секция Лични данни се въвежда датата от която лицето е назначено.

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.16.0 и следващите