Труд и работна заплата:Служебна бележка

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират Служебна бележка по чл.45 ал.2 т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ и Служебна бележка по чл.45 ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ. След избор на категория или служител и изпълнение се зареждат данните за двата вида служебни бележки. Заредените стойности в таблиците които се използват в бланките може да се редактират, но без стойностите за изчислителните редове.

 • Категория / служител - данните в таблиците при изпълнение се филтрират спрямо избраната категория или служител. При неизбрана стойност се зареждат данни за всички служители. Полето не е задължително.

Секция Служебна бележка по чл.45 ал.2 т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ

Екран

Екран - Служебна бележка, секция Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1, 2 и 3 от ЗДДФЛ


Колони

 • Печат - избор дали да се генерира служебна бележка. След изпълнение всички редове са маркирани за печат.
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Служител - трите имена на служителя.
 • ЕГН - ЕГН на служителя
 • Редове - колони за всички стойностите на редовете на служебната бележка. Всички колони могат да се редактират с изключение на изчислителните: колони с номера 2, 6, 7 и 8

Секция Служебна бележка по чл.45 ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ

Екран

Екран - Служебна бележка, секция Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ


Колони

 • Печат - избор дали да се генерира служебна бележка. След изпълнение всички редове са маркирани за печат.
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Служител - трите имена на служителя.
 • ЕГН - ЕГН на служителя
 • Редове - колони за всички стойностите на редовете на служебната бележка. Всички колони могат да се редактират с изключение на изчислителните: колони с номера 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13 и 16

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите