Труд и работна заплата:Ръководство

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

След успешна инсталация на продукта следва да започнете работа с него. За целта следва да се въведат някои първоначални данни като данни за фирмата, работни и почивни дни и други.

ПЪРВОНАЧАЛНА НАСТРОЙКА НА ПРОДУКТА

Попълване на Данни за фирмата

Функцията се стартира от меню Номенклатури - Данни за фирмата. При стартиране се отваря следния прозорец.

Екран - Общи данни на фирмата


Отворете линка за безплатна регистрация на продукта, след което ще получите писмо на въведения от Вас електронен адрес. Въведете получения код във формата и потвърдете

Попълнете нужните полета, като може по всяко време да променяте данните с изключение на Наименование и ЕИН.

Попълват се полетата за Град, Адрес, Представляващ и Телефон. От поле ТД на НАП се избира съответната териториална дирекция където е регистрирано предприятието. Ако дружеството е регистрирано в София, се избира и съответния офис. В поле Поделение на НОИ се избира поделението на НОИ, в което следва да се представят болничните листи и придружителното писмо. В полетата От дата, Банка и IBAN се попълва банковата сметка на дружеството, от която ще се внасят осигуровките, както и от коя дата е активна тази сметка. Това е нужно, за платежните нареждания, които ще се съставят на по-късен етап. Ако дружеството е член на осигурителна каса се отбелязва, както и трябва да се въведе ЕИН на съответната каса. Тези две полета се попълват само при необходимост. След попълване на необходимите данни натиснете Записване като използвате левия бутон на мишката или съответния функционален клавиш F.

Попълване на Категории

След запис на въведените данни за фирмата от меню Данни за работници изберете Категории. На екран ще се отвори следния прозорец.

Екран - Категории с примерна структура


При първоначална инсталация на програмния продукт в този прозорец няма да има попълнени данни. Тук се попълват категориите според отделите в предприятието. Тези категории се използват при въвеждане на работниците, като програмата дава възможност работниците и служителите да бъдат обобщаване по признака категория. При работа с програмата не е задължително да бъдат въведени категории. Структурата на категории е дървовидна, като се дава възможност потребителите да избира и съставя структура според нуждите му. За въвеждане на нова категория в поле “Наименование” се попълва името на категорията и се натиска бутон добавяне. За създаване на подкатегория се въвежда наименованието на подкатегорията и от поле Подкатегория се избира наименованието на категорията, след което се натиска бутон Добавяне. Примерна структура е показана на предходната картинка. По този начин може да се групират работниците и служителите в предприятието на база групата работници.

Маркиране на дни

От меню Данни за работниците изберете Календар. На екран се визуализира календар, като в него са отбелязани работните и почивните дни през годината. На потребителя е дадена възможност да промени почивните и работните дни. Това се налага поради факта, че през годината има дни, които са работни и се обявяват като почивни, както и такива, които са почивни и се обявяват за работни. При зареждане на календар на екран се визуализира следния екран.

Екран - Календар


От поле Категория/работник се избира съответната категория или подкатегория за която ще се въведат работни и почивни дни. В случая полето е празно, което означава, че този календар ще се използва за всички категории.

Въвеждане на служител

Стартирайте от меню Данни за служители - Служител Въведете ...

СТЪПКА ПО СТЪПКА

 • Как да изтеглим продукт FS ТРЗ - http://fast-solution.info/getfile.php?f=trz
 • Инсталиране на продукт FS ТРЗ
 • Стартиране на FS Server от работния плот (dekstop-a)
 • Стартиране на FS ТРЗ
 • Въвеждане на потребителско име и парола. По подразбиране потребителското име е demo , а паролата demo
 • Избор на фирма за работа
 • Въвеждане на данни за фирмата. От главното меню изберете Номенклатури след което изберете Данни за фирмата
  • Въвеждане на име на фирмата в поле Наименование
  • Въвеждане на ЕИН/ЕИК/БУЛСТАТ на фирмата в поле ЕИН
  • Избиране на ТД на НАП от поле ТД на НАП
   • Избиране на офис на ТД на НАП при необходимост
  • Записване на въведените данни на фирмата чрез Записване или F5
 • Въвеждане на работник. От главното меню изберете Данни за работници след което изберете Работник
  • Въвеждане на имената на работника в полета

Да въведем един работник, от меню Данни за работници форма Работници. Сигурно си задавате въпроса, какво трябва да се попълва в тази форма?!? Попълнете вашите лични данни, имената си, егн-то си, данните от личната ви карта, изберете град, въведете адреса си, въведете от кога сте назначени примерно от началото на месеца. Да преминем към по трудното. Кликнете на секция Документи, непосредствено след Лични данни и преди Дни. Попълнете дата на договор, в сила от дата, примерно началото на месеца. Във вид на договор изберете безсрочен трудов договор. Във вид осигурен код изберете примерно 1. В длъжност наименование въведете директор на пример. В икономическа дейност код въведете 4690 на пример. В основна заплата примерно 3200. В работно време 8, а в отпуска 20. За да добавим въведения документ натиснете бутона Добавяне или F2. След което да запишем всички данни чрез бутона Записване или F5. Ако това беше трудната част, какво остава за останалото? Да начислим осигуровките за лицето което въведахте, от меню Осигуровки форма Осигуровки. По подразбиране всичко е избрано за текущия месец, натиснете Изпълнение или F9, и готово осигуровките са генерирани. Нека ги запишем с Записване или F5. Да отпечатаме фиш за заплата, от меню Осигуровки форма Фишове за заплати. И тук по подразбиране е текущия месец, като е изведен списък с лица на които може да се отпечата фиш. Да отпечатаме фиша с принтиране или F11. Според вас, как се отпечатва ведомостта? Да, по абослютно същия начин, пробвайте от менюто Осигуровки форма Ведомост. А декларация 1 и декларация 6? Правилно, от меню Осигуровки форма Декларация 1 и 6. Но тук има повече неща за избор. Тъй като се генерират и файлове, не само печатен вариант на декларациите, изберете папка в която ще се запишат файловете. Маркирайте Декларация 6 изберете последното число на месеца, и натиснете Записване или F5. Ще излезе диалог за избор на печат, изберете да се отпечатва Декларация 1 и Декларация 6. Не беше сложно и колко време загубихте за да го направите? Няколко минути? При въведени договорите на работниците ви веднъж, всеки месец, работата за генерирането на тези документи е няколко минути включително с отпечатването им. Колко време изгубвате със сегашния ви софтуер, в излишни настройки на проценти, въвеждане на номенклатури, безмислини формули и прочие? Колко време загубихте с нашия софтуер за това? А сега помислете колко ще бъде спечеленото време? Както знаете, времето е пари, а най-важното това е вашето време! Не го пропилявайте с неща които някой друг може да свърши вместо вас!
След успешно инсталиране на продукта на работния плот (desktop) ще се добавят следните нови икони FS Server, FS TRZ и FS AutoUpdate

 • Стартирайте иконата от работния плот (desktop) FS Server. Изчакайте докато сървъра се стартира успешно...
 • Стартирайте иконата от работния плот (desktop) FS TRZ.
фиг. 1 Вход в системата - въвеждане на потребителско име и парола
 • В диалог (фиг.1) въведете:
  • Потребителско име: demo
  • Парола: demo
  • Вход


фиг. 2 Вход в системата - избор на фирма
 • В диалог (фиг.2) изберете:
  • Фирма: ТРЗ
  • Година: 2012
  • Вход


фиг. 3 Регистриране на безплатна фирма
 • Изберете от Номенклатури - Данни за фирмата
 • В появилия се диалог (фиг.3) кликнете върху линка http://fast-solution.info/registration/ след което ще се отври браузър, в който ще се зареди страницата за безплатна регистрация с попълнен Идент. номер. В страницата за безплатна регистрация всички полеа са задължителни. След успешното въвеждане на данните и последвалото натискане на Изпрати ще получите код на въведения електронен адрес. Въведете кода, който получите в диалога от фиг.3 и изберете Запис
 • Попълнете нужните реквизити в данни за фирмата след което изберете записване за да се запишат данните.


 • Изберете от Данни за служителите - Служител и във формата попълнете:
  • Собствено име: Иван
  • Бащино име: Иванов
  • Фамилия: Иванов
  • в секция Лични данни
   • ЕГН: 7904192247
   • Лична карта - номер: 1
   • Лична карта - дата: 01/01/2009
   • Лична карта - издадена от МВР: София
   • Област: София
   • Град: София
   • Пощенски код: 1000
   • Адрес: ул. Сан Стефано 1
   • Постъпил на: 01/01/2012
  • в секция Документи
   • Вид: Договор
   • Договор - номер: 1
   • Договор - дата: 01/01/2012
   • В сила от: 01/01/2012
   • Вид договор: безсрочен трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 1
   • Вид осигурен - код: 1
   • Длъжност - код: 33553011
   • Длъжност - потребителска: оперативен
   • Икономическа дейност - код: 6910
   • Кат. труд: трета
   • % за стаж: 0.60
   • Осн. заплата: 500.00
   • Раб. време: 8
   • Отпуска (дни): 20
   • Добавяне
  • Записване - ще се появи диалог за разпечатване на договора и откажете с Не. Има възможност при нужда да се отпечата договора.
 • Изберете от Осигуровки - Осигуровки
  • Месец: януари
  • Изпълнение - ще се появи диалог за създаване на календар по подразбиране, потвърдете с Да. След няколко секунди ще се генерират осигуровките и ще може да ги видите в секция Осигуровки, която автоматично ще стане активна.
  • Записване
 • Изберете от Осигуровки - Ведомост
  • Месец: януари
  • Изпълнение - по подразбиране след отваряне на формата, ще се заредят данни от последния месец със записани данни.
  • Принтиране
 • Изберете от Осигуровки - Фишове за заплат
  • Месец: януари
  • Изпълнение - по подразбиране след отваряне на формата, ще се заредят данни от последния месец със записани данни.
  • Принтиране
 • Изберете от Осигуровки - Платежни
  • Месец: Януари 2012 - ще се заредят данните за януари
  • Платежни към бюджета - дата на документа: 10/02/2012
  • Платежни към бюджета - период за плащане: Януари 2012
  • Принтиране
 • Изберете от Осигуровки - Декларация 1 и 6
  • Месец: януари
  • Изпълнение - по подразбиране след отваряне на формата, ще се заредят данни от последния месец със записани данни.
  • секция Декларация 6
   • Дата на изплащане: 10/02/2012
  • Принтиране - ще се появи диалог за избор на документ за печат, оставете маркирани всички документи и потвърдете чрез Избор.
  • В диалога за Протокол упълномощителите и предаващия се въвеждат от Номенклатури - Лица, но въпреки че няма въведени до момента може да продължите чрез Печат
 • Изберете от Осигуровки - Опис на осигуровки
  • Месец: Януари 2012
  • Изпълнение - след избор на месеца, изпълнението ще се извърши автоматично
  • маркирайте реда с дясно кликване на мишката
  • Изтриване - ще се появи диалог за потвърждение, потвърдете с Да
 • Избоерете от Данни за служителите - Опис на служители
  • маркирайте реда с дясно кликване на мишката
  • Изтриване - ще се появи диалог за потвърждение, потвърдете с Да