Труд и работна заплата:Рекапитулация

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 10:21, 13 August 2013 by Todor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира месечна рекапитулация. Данните са от записаните стойности на осигуровките групирани по параграфи и проценти. Стойностите за самоосигуряващите се лица са на отделни редове.

Екран

left|thumb|300px|Екран - Рекапитулация

Полета

  • Месец - избира се месец за който да се извлече информация за ведомост. Полето е задължително.
  • Вид договор - данните се филтрират спрямо вида или видовете договори които са избрани. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
  • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.

Колони

  • - автоматично генериран пореден номер.
  • Вид - вид на осигуровката
  • Параграф - параграф на осигуровката
  • Процент - процент на осигуровката
  • Стойност за начисляване - стойност върху която се начислява осигуровката
  • Вноска - стойност за осигуровката
  • Допълнителна информация - трите имена и егн/лнч на служителя при самоосигуряващи се лица

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.22.0 и следващите