Труд и работна заплата:Платежни

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират платежни към бюджета и платежни за заплати. След избор на месец (полетата вид договор и категория/служител не са задължителни) и изпълнение в таблиците ще се заредят данни за платежните, които може да се отпечата за съответния месец на база записаните осигуровки. За всяко самоосигуряващо се лице се генерират редове за платежни, чийто стойности не се включват в платежните за фирмата. За всеки ред за самоосигуряващо се лице има възможност да се променя ТД на НАП както и офиса, ако има наличен.
От 01.01.2013 г. се платежните за ДОД, ДОО, ЗО и ТЗПБ са с една и съща стойност за вид плащане (параграф) поради което се обединяват автоматично. Има възможност от потребителя да определи които стойности да се включат в обединеното платежно както и основанието.

Полета

 • Месец - избира се месец за който да се извлече информация за ведомост. Полето е задължително.
 • Вид договор - данните се филтрират спрямо вида или видовете договори които са избрани. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Платежни към бюджета
  • Дата на документа - въведената дата е за поле Дата (ддммгг) на документа и Дата на изпълнение от печатната бланка. Полето не е задължително.
  • Период за плащане - избраният период е за полета Период за който се плаща: От дата (ддммгггг) и До дата (ддммггг). Полето не е задължително.
  • Настройки - възможност за настройки на стойностите на някои от полетата от печатната бланка.
 • Платежни за заплати
  • Дата на представяне - въведената дата е за поле дата на представяне от печатната бланка. Полето не е задължително.
  • Такси - избраната стойност е за поле Такси от печатната бланка. Полето не е задължително.
  • Платежна система - избраната стойност е за поле Платежна система от печатната бланка. Полето не е задължително.

Настройки

Екран

Екран - Настройки за принтиране на платежни към бюджета


Полета

 • Самоосигуряващи се лица - настройки при самоосигуряващи се лица
  • Вид документ - избраната стойност е за поле Вид документ от печатната бланка. По подразбиране е 9.
  • Поле "Още пояснения" - избраната стойност е структурата на стойността на поле Още пояснения. По подразбиране е име презиме фамилия.
  • Поле "Задължено лице" - избраната стойност е за структурата на стойността на поле Задължено лице. По подразбиране е име на фирма.
  • Поле "Булстат на задължено лице" - избраната стойност е за структурата на стойността на поле Булстат на задължено лице. По подразбиране е ЕИН на фирма.
  • Поле "ЕГН на задължено лице", "ЛНЧ на задължено лице" - избраната стойност е за структурата на стойността на полета Поле "ЕГН на задължено лице", "ЛНЧ на задължено лице". По подразбиране е ЕГН/ЛНЧ.
  • Печат на пълно име на служител - възможност за съкращаване на презимето на лицето. По подразбиране не е маркирано.
 • Лица на договор - настройки при служители с договор
  • Вид документ - избраната стойност е за поле Вид документ от печатната бланка. По подразбиране е 9.
 • Основание при групирани редове - въведената стойност се използва за поле Основание при редове включващи няколко различни вида осигуровки с еднакъв параграф (ДОД, ЗО, ТЗПБ). По подразбиране стойността е Задължения към ЦБ, НОИ и НЗОК.

Секция Платежни към бюджета

Екран

Екран - Платежни, секция Платежни към бюджета


Колони

 • Основна таблица
  • Печат - избор дали да се генерира платежно. След изпълнение всички редове са маркирани за печат.
  • - автоматично генериран пореден номер
  • Основание - стойността на полето е за поле Основание за плащане от бланката.
  • Параграф - стойността на полето е за поле Вид плащане от бланката.
  • Сума - стойността на полето е за поле Сума от бланката.
  • Банка - банка на избрания ТД на НАП за фирмата. При самоосигуряващи се лица от съответния избран ТД на НАП.
  • BIC - BIC на банката за избрания ТД на НАП за фирмата. При самоосигуряващи се лица от съответния избран ТД на НАП.
  • IBAN - IBAN на банката за избрания ТД на НАП за фирмата. При самоосигуряващи се лица от съответния избран ТД на НАП.
  • Допълнителна информация - пълното име на служителя, ако е самоосигуряващо се лице.
  • ТД на НАП - ТД на НАП за фирмата. При самоосигуряващи се лица има възможност да се избира, като при отпечатване се записва текущия.
  • ТД на НАП - Офис - Офис на ТД на НАП за фирмата, ако има офиси съответния ТД на НАП. При самоосигуряващи се лица има възможност да се избира, като при отпечатване се записва текущия.
  • Област - област избрана на служителя, ако е самоосигуряващо се лице. Полето е информативно, за по-лесно определяне на ТД на НАП за лицето.
  • Община - община избрана на служителя, ако е самоосигуряващо се лице. Полето е информативно, за по-лесно определяне на ТД на НАП за лицето.
  • Град - град избран на служителя, ако е самоосигуряващо се лице. Полето е информативно, за по-лесно определяне на ТД на НАП за лицето.
 • Вложена таблица
  • Включва се - възможност за включване на стойността на осигуровката в платежното. По подразбиране полето е маркирано
  • Основание - основание на осигуровката
  • Сума - стойност на осигуровката

Секция Платежни за заплати

Екран

Екран - Платежни, секция Платежни за заплати


Колони

 • Печат - избор дали да се генерира платежно. След изпълнение всички редове са маркирани за печат.
 • Получател - името на служителят, за който е платежното
 • Получател - банка - банката въведена за служителя. Въвежда се от служител, секция банкови сметки
 • Получател - BIC - BIC на банката въведена за служителя. Въвежда се от служител, секция банкови сметки
 • Получател - IBAN - IBAN на служителя. Въвежда се от служител, секция банкови сметки
 • Сума - стойността за получаване след изчислени осигуровки, данъци. Стойността се получава при генериране на осигуровки на служители. За тази стойност ще е платежното. Стойността може да се редактира от потребителя в таблицата.
 • Основание - стойността е за поле Основание за превод - информация за получаване. По подразбиране стойността е Работна заплата за /избраният месец/. Стойността може да се редактира от потребитля в таблицата.
 • Още пояснения - стойността е за поле Още пояснения. Стойността може да се редактира от потребителя в таблицата.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите