Труд и работна заплата:Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира Отчет за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд за тримесечие. След избор на тримесичие от период в таблицата ще се зареди информация в таблиците. Всяка от таблиците съответства на таблиците от бланката.

Полета

 • Период - избира се период за който ще се извежда информация. Полето е задължително при изпълнение.
 • Разрядност - определя се разрядността на стойностите извеждани в таблиците след десетичния знак. По подразбиране е 2. В печатната бланка стойностите са закръглени до цяло число въпреки избраната стойност на полето.

Секция Раздел I.

Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие, секция Раздел I.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Наети лица по трудово или служебно правоотношение
 • Код - код на реда
 • първи месец
 • втори месец
 • трети месец

Секция Раздел II.

Раздел II. Начислени средства.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие, секция Раздел II.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Наети лица по трудово или служебно правоотношение
 • Код - код на реда
 • първи месец
 • втори месец
 • трети месец


Секция Раздел III.

Раздел III. Заети лица.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие, секция Раздел III.


Колони

 • Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица
 • Код - код на реда
 • Списъчен брой в края на месеца
  • първи месец
  • втори месец
  • трети месец
 • Начислени суми (левове)
  • първи месец
  • втори месец
  • трети месец

Секция Справка I.

Справка за наетите лица в бюджетните предприятия и в предприятията, в които има наети по условията на ЗНЗ и/или педагогически персонал

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие, секция Справка I.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Код - код на реда
 • Среден списъчен брой
  • първи месец
  • втори месец
  • трети месец
 • Начислени средства за работна заплата (в левове)
  • първи месец
  • втори месец
  • трети месец

Секция Справка II.

Справка за заетите и свободните работни места.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд за тримесичие, секция Справка II.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Код - код на реда
 • Общо
 • Ръководители
 • Специалисти
 • Техници и приложни специалисти
 • Помощен административен персонал
 • Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
 • Квалифицирани работници в селскоро, горското и рибното стопанство
 • Квалифицирани работници и сродни на тях занаядчии
 • Машинни оператори и монтажници
 • Професии, неизискващи специална квалификация

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите