Труд и работна заплата:Отчет за заетите лица и разходите за труд

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 15:23, 22 August 2013 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: Чрез тази форма се генерира '''Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други раз...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходите за труд. Отчета е годишен, но въпреки това може да се избира период. След избор на период в таблицата ще се зареди информация в таблиците. Всяка от таблиците съответства на таблиците от бланката.

Полета

  • Период - избира се период за който ще се извежда информация. Полето е задължително при изпълнение.
  • Разрядност - определя се разрядността на стойностите извеждани в таблиците след десетичния знак. По подразбиране е 2. В печатната бланка стойностите са закръглени до цяло число въпреки избраната стойност на полето.

Секция Част I. Раздел 1.

Екран

left|thumb|300px|Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд, секция Част I. Раздел 1.

Колони