Труд и работна заплата:Отчет за заетите лица и разходите за труд

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:34, 16 December 2015 by Todor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходите за труд. Отчета е годишен, но въпреки това може да се избира период. След избор на период в таблицата ще се зареди информация в таблиците. Всяка от таблиците съответства на таблиците от бланката.

Полета

 • Период - избира се период за който ще се извежда информация. Полето е задължително при изпълнение.
 • Разрядност - определя се разрядността на стойностите извеждани в таблиците след десетичния знак. По подразбиране е 2. В печатната бланка стойностите са закръглени до цяло число въпреки избраната стойност на полето.

Секция Част I. Раздел 1.

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд, секция Част I. Раздел 1.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Код - код на реда
 • Среден списъчен брой - общо
 • Среден списъчен брой - в т.ч. жени
 • Средства за работна заплата (в левове - цели числа) - общо

Секция Част I. Раздел 2.

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
Раздел 2. Движение и отработено време.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд, секция Част I. Раздел 2.


Колони

 • Наименование - основно наименование на реда
 • Наименование - наименование на реда
 • Код - код на реда
 • Брой


Секция Част I. Раздел 3.

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение.
Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд, секция Част I. Раздел 3.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Код - код на реда
 • От началото на годината (в левове - цели числа)

Секция Част II.

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд, секция Част II.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Код - код на реда
 • Среден брой през годината
 • в т.ч. жени
 • Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)


Секция Част III.

Част III. Работещи пенсионери.

Екран

Екран - Отчет за заетите лица и разходите за труд, секция Част III.


Колони

 • Наименование - наименование на реда
 • Код - код на реда
 • Среден брой през годината
 • в т.ч. жени
 • Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)


Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите