Труд и работна заплата:Осигуровки на работници

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 14:08, 30 July 2013 by Todor (Talk | contribs) (Колони)

Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират осигуровки на служителите, чрез които може да се генерират различни документи като ведомост, платежни, декларация 1 и 6 и други.

Полета

 • Месец - избира се месец за който ще се генерират осигуровки. При избор на месец, данните в секция Служители се опреснява спрямо активните договори за избрания месец. Полето е задължително.
 • Настройки - възможност за избиране на следните настройки свързани с генерирането на осигуровки
  • Проверка за актуална длъжност
  • Обединяване на последователни осигуровки
  • Генериране на автоматична стойност за платена отпуска
  • Генериране на стойност за годишно изравняване на ДОД

Секция Служители

Екран

Екран - Осигуровки, секция Служители


Полета

В секцията се визуализират възможните служители и категории за които може да се генерират осигуровки за избрания месец. При зареждане на данните всички служители и категории са избрани, като е възможно да бъде премахнат служител или категория от потребителя. С дясно кликване може да се извика меню с възможности за избор от избиране на всички/премахване на всички/избиране на противоположните за бързо избиране и премахване на служители/категории. За да се генерират осигуровки за избраните служители се избира изпълнение.

Секция Предупреждения

Екран

Екран - Осигуровки, секция Предупреждения


Колони

 • Служител - трите имена на служителя
 • Предупреждение - информация за предупреждението. Възникването на предупреждения е при наличието на некоректни данн, но записването на генерираните осигуровки е възможно въпреки наличието на предупреждения.

Секция Осигуровки

Екран

Екран - Осигуровки, секция Осигуровк


Колони

 • Основна таблица
  • Код на служител за експорт / импорт - уникален автоматичен код за служителя генериран от продукта, който служи при импортиране на данни за идентифициране на служителя. Колоната не е видима по подразбиране, но може да се активира от настройките на формата.
  • Категория - категория на служителя. Въвежда се от категории.
  • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
  • Длъжност - длъжността на служителя спрямо документа за периода на генерираните данни. Въвежда се от служител.
  • Изработени дни - броя на изработените дни от служителя за периода. Изчисляват се автоматично.
  • Платена отпуска - същата година - броя на дните в платена отпуска за същата година. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Платена отпуска - миналата година - броя на дните в платена отпуска за минали години. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Неплатена отпуска - работодател - броя на дните в неплатена отпуска за сметка на работодателя. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Неплатена отпуска - служител - броя на дните в неплатена отпуска за сметка на служителя. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Неплатена отпуска - отглеждане на дете - броя на дните в неплатена отпуска за отглеждане на дете. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Самоотлъчка - броя на дните на самоотлъчка на служителя. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Болнични - първи дни - броя на дните в болнични за сметка на работодателя. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Болнични - следващи дни - броя на дните в болнични за сметка на НОИ. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Майчински - дни в майчински. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Работни дни - работните дни за периода. Въвеждат се от календар.
  • Заплата по договор - заплатата на служителя по договор. Въвежда се от служител, секция документи.
  • Добавки от стаж - сума на добавката за стаж спрямо коефициента посочен в договора и стажа на служителя до момента. Коефициента и стажа до постъпване се въвеждат от служител, а стажа във фирмата се изчислява автоматично.
  • Необлагаеми суми -
  • Социални разходи -
  • Работа през почивен ден - броя на работните дни които са през официалните почивни дни. Конфигурацията им е в календар.
  • Стойност за работни през почивен ден - стойността за броя на работните дни които са през официалните почивни дни. Добавката за един ден е в добавки.
  • Работа през официален празник - броя на работните дни които са през официалните празници. Конфигурацията им е в календар, а на официалните празници в официални дни.
  • Стойност за работа през официален празник - стойността за броя на работните дни които са през официалните празници. Добавката за един ден е в добавки.
  • Нощни часове - броя на изработените нощни часове. Въвеждат се от служител, секция стойности.
  • Стойност за нощни часове -
  • Дневни часове -
  • Извънредни часове -
  • Стойност за извънредни часове -
  • Край на период на сумарно отчитане -
  • Заплата и добавка от стаж -
  • Стойност за осигуровките -
  • Стойност за изработени дни -
  • Стойност за платените отпуски -
  • Стойност за неплатени отпуски - работодател -
  • Стойност за неплатени отпуски - служител -
  • Стойност за неплатени отпуски - за отглеждане на дете -
  • Стойност за самоотлъчка -
  • Стойност за болнични - първи дни -
  • Стойност за болнични - следващи дни -
  • Стойност за майчински -
  • Осигуровки за служителя -
  • Осигуровки за работодателя -
  • Неработосп. над 50% -
  • Данъчно облекчение -
  • Данък -
  • Стойност на аванса -
  • Нетно възнаграждение -
  • Сума за получаване -
 • Вложена таблица - Осигуровки по параграфи
  • Код за служител - параграф на осигуровката, начислена за служителя
  • Код за работодател - параграф на осигуровката, начислена за работодателя
  • Стойност - обща стойност на осигуровката
  • Основание - вид и процент на стойността на осигуровката за служителя/работодателя
  • Още пояснения - вид и процент на стойността на осигуровката за служителя/работодателя
  • Стойност за слутижел - стойност на осигуровката за служителя
  • Стойност за работодател - стойност на осигуровката за работодателя
  • Стойност за начисление - стойност върху която се изчислява осигуровката
 • Вложена таблица - Стойности
  • Вид стойност -
  • Стойност наименование -
  • Стойност -
  • Вид на ден -
  • Дни -

Активни действия

Особенности

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.22.0 и следващите