Труд и работна заплата:Опис на работници

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 17:11, 23 August 2013 by Todor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

След отваряне на формата, в таблицата и се извежда информация за въведените в продукта работници за конкретната фирма.

Екран

Екран - Лица


Колони

 • Собствено име - собсвеното име на работника
 • Бащино име - бащиното име на работника
 • Фамилия - фамилията на работника
 • Категория - категория към която ще се причислява работника.
 • ЕГН - ЕГН/ЛНЧ на работника
 • Възраст - възраст на работника
 • Пол - пол на работника
 • Дата на назначаване - дата на назначаване на работника, от поле Постъпил на в работник
 • Стаж до назначаване - стаж до постъпване, от полета Трудов стаж в работник
 • Стаж във фирмата - изчислен стаж във фирмата на база генерираните до момента осигуровки
 • Дата на освобождаване - дата на освобождаване, от поле Освободен на в работник
 • Вид договор - вида на последния въведен договор на работника
 • Раб. време - работното време за последния въведен договор на работника
 • Заплата - заплатата от последния въведен договор на работника

Активни действия

Особенности

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.16.0 и следващите