Труд и работна заплата:Опис на болнични листи

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Във формата се извежда списък с въведените болнични листи от служител, секция дни и записаните данни за приложенията на НОИ. За всеки болничен лист може да се създаде/редактират приложения за НОИ

Екран

Екран от форма за въведените болнични листи
Екран - Опис на болнични листи


Полета

  • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
  • Период - може да се избере месец или период, за който ще се заредят данните. Полето е задължително и по подразбиране е избран период "Януари - Декември" за работната година.

Колони

  • Категория - категорията на служителя, ако е въведена. Въвежда се от служител.
  • Служител - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
  • ЕГН/ЛНЧ - ЕГН или ЛНЧ на служителя. Въвежда се от служител.
  • Болничен лист номер - номера на болничния лист на служителя. Въвежда се от служител, секция дни. При некоректен номер на болничен лист се маркира в червено.
  • От дата - начална дата на текущия болничен лист.
  • До дата - крайната дата на текущия болничен лист.
  • Първи работен ден - първият работен ден след болничния лист.
  • Приложение №9 - указва се дали има записани данни за приложение №9 за болничния лист.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.96.0 и следващите