Труд и работна заплата:Лица

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се въвеждат лицата, които ще се използват в продукта.

Екран

Екран от форма за въвеждане на лица в продукта
Екран - Лица


Полета

 • Собсвено име - въвежда се собсвеното име на лицето. Полето е задължително.
 • Бащино име - въвежда се бащиното име на лицето.
 • Фамилия - въвежда се фамилия на лицето.
 • Гражданство - въвежда се гражданството на лицето.
 • Област - избира се областта на адресната регистрация на лицето.
 • Община - избира се общината на адресната регистрация на лицето.
 • Град - избира се града от адресната регистрация на лицето. Ако е избрана област може да се избират само градовете за избраната област. Ако не е избрана област и се избере град автоматично се зарежда неговата област.
 • Адрес - въвежда се адресът от адресната регистрация на лицето.
 • Лична карта
  • номер - номер на личната карта на лицето.
  • издадена на - дата на издаване на личната карта на лицето.
  • издадена от МВР - избира се града от където е издадена личната карта на лицето.
 • ЕГН/ЛНЧ - избира се дали ще се въвежда ЕГН на лицето или ЛНЧ. По подразбиране е ЕГН.
 • ЕГН - въвежда се ЕГН-то на лицето. Полето е активно ако е избрано да се въвежда ЕГН.
 • ЛНЧ - въвежда се ЛНЧ-то на лицето. Полето е активно ако е избрано да се въвежда ЛНЧ.
 • Представляващ - маркира се ако лицето е представляващ на дружеството.
 • Качеството на представляващия - въвежда се качеството на предприятието, ако е маркирано че лицето е представляващ.
 • Декларация 1 - предаващ - маркира се ако лицето е предаващ на Декларация 1.
 • Декларация 6 - упълномощител - маркира се ако лицето е упълномощител на Декларация 1.
 • Декларация 3 - предаващ - маркира се ако лицето е предаващ на Декларация 3.
 • Декларация 6 - упълномощител - маркира се ако лицето е упълномощител на Декларация 3.
 • Декларация 5 - предаващ - маркира се ако лицето е предаващ на Декларация 5.
 • Декларация 6 - упълномощител - маркира се ако лицето е упълномощител на Декларация 5.
 • Декларация 6 - предаващ - маркира се ако лицето е предаващ на Декларация 6.
 • Декларация 6 - упълномощител - маркира се ако лицето е упълномощител на Декларация 6.
 • Предаващ придружително писмо чл.62 ал.4 от КТ - маркира се ако лицето е предаващ на придружително писмо по чл.62 ал.4 от КТ.
 • Приносител на данни за придружително писмо за НОИ - маркира се ако лицето е приносител на данните за придружително писмо за НОИ.
 • Изготвил УП2 - маркира се ако лицето изготвя УП2
 • Изготвил УП3 - маркира се ако лицето изготвя УП3
 • Длъжносто лице представляващо за приложения за НОИ
  • Прил. №9 - маркира се ако лицето е представляващо за приложение номер 9 за НОИ при парично обезщетение.
  • Прил. №10 - маркира се ако лицето е представляващо за приложение номер 10 за НОИ при парично обезщетение.
  • Прил. №11 - маркира се ако лицето е представляващо за приложение номер 11 за НОИ при парично обезщетение.
  • Длъжност - длъжността на лицето, която ще се използва за приложенията за НОИ при парично обезщетение.

Активни действия

Особенности

За успешното генриране на придружително писмо за НОИ е необходимо да са въведени Представляващ и Приносител на данни за придружително писмо за НОИ.

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.98.0 и следващите