Труд и работна заплата:Категории

From Wiki :: FastSolution
Revision as of 16:11, 24 July 2009 by Todor (Talk | contribs) (Нова страница: При първоначална инсталация на продуктa няма въведени категории по подразбиране. Тук се попъ…)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

При първоначална инсталация на продуктa няма въведени категории по подразбиране. Тук се попълват категориите според отделите в предприятието. Тези категории се използват при въвеждане на работниците, като има възможност работниците и служителите да се групират по признака категория. Категориите не са задължителни за нормалното функциониране на продукта. Структурата на категориите е дървовидна, като се дава възможност потребителите да избира и съставя структура според нуждите му. За въвеждане на нова категория в поле "Наименование" се попълва името на категорията и се натиска бутон "Добавяне". За създаване на подкатегория се въвежда наименованието на подкатегорията в поле "Наименование" и от поле "Подкатегория" се избира наименованието на категорията към която ще пренадлежи, след което се натиска бутон "Добавяне".