Труд и работна заплата:Икономически дейности

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата служи за преглед на икономическите дейности използвани в продукта към дата. Налични са два начина на визуализиране на данните - в табличен и дървовиден вид. Данните за текущата година са попълнени при инсталиране на продукта или се попълват при нужда чрез актуализация.

Екран

Екран - Икономически дейности - табличен вид


Екран - Икономически дейности - дървовиден вид


Полета

 • Код - код на икономическата дейност.
 • Наименование - наименование на икономическата дейност.
 • % ТЗПБ - процент % ТЗПБ (Трудова злополука и професионална болест) за икономическата дейност
 • Пореден номер - пореден номер на икономическа дейност. Използва се за 71-во поле във файла на Декларация 1.
 • Гр. проф. - код 1 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 1 - "Президент, законодатели, висши служители и ръководители".
 • Гр. проф. - код 2 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 2 - "Аналитични специалисти".
 • Гр. проф. - код 3 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 3 - "Техници и други приложни специалисти".
 • Гр. проф. - код 4 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 4 - "Административен персонал".
 • Гр. проф. - код 5 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 5 - "Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната".
 • Гр. проф. - код 6 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 6 - "Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство".
 • Гр. проф. - код 7 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 7 - "Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии".
 • Гр. проф. - код 8 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 8 - "Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия".
 • Гр. проф. - код 9 - минимален осигурителен доход на икономическата дейност за група професия с код 9 - "Професии, неизискващи специална квалификация".

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.13.0 и следващите