Труд и работна заплата:Заповеди за отпуски

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират и записват заповеди за отпуски на служители. След избор на период в таблицата се зареждат данните за записаните и новите заповеди за отпуски. Данните се формират спрямо записаните в служителите платени/неплатени отпуски и майчински. След въвеждане на нужните данни маркираните редове се записват и може да се отпечатат заповеди.

Полета

 • Период - избира се период за който ще се извежда информация за нови и записани заповеди за отпуски. Полето е задължително при изпълнение.

Екран

Екран - Заповеди за отпуски


Колони

 • Печат / Запис - избор дали за данните от реда ще се генерира заповед за отпуск. След изпълнение записаните редове не са маркирани.
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Служител - пълното име на служителя
 • За период - от - началото на периода спрямо въведените серии на платен/неплатен отпуск и майчински в служителя, но може да се коригира.
 • За период - до - края на периода спрямо въведените серии на платен/неплатен отпуск и майчински в служителя, но може да се коригира.
 • Брой дни - броя на дните за периода. Автоматично се определя спрямо началото и края на периода, но може да се коригира.
 • Заповед - номер - въвежда се номера на заповедта. Автоматично се генерира пореден номер, който може да се коригира.
 • Заповед - дата - въвежда се датата на заповедта. Автоматично се попълва текущата дата, която може да се коригира.
 • Основание - избира се от списък с предварително записани основания за отпуск.
 • Молба - номер - въвежда се номера на заповедта. Автоматично се генерира пореден номер, който може да се коригира.
 • Молба - дата - въвежда се датата на заповедта. Автоматично се попълва текущата дата, която може да се коригира.

Активни действия

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите