Труд и работна заплата:Експорт на придружително писмо POPP