Труд и работна заплата:Експорт на придружително писмо POPP

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира (POPP2007.TXT) и отпечата Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1. След стартирането на формата трябва да се избере папка в която се намира POPO2007.TXT или POPP2007.TXT. След което чрез изпълнението на изпълнение при наличието на двата файла в папката ще се появи диалог за избор на файл, от който ще се заредят данните в таблицата. По подразбиране в диалога е маркиран POPO2007.TXT. В колона "Коректност" когато данните са коректни са маркирани, ако не са коректни или липсват не са маркирани. След като всички нужни полета за приложението са коректн и се изпълни записване ще се генерира файл POPP2007.txt в избраната папка. След изпълнение Принтиране ще се генерира файл POPP2007.txt в избраната папка, и ще се отпечата придружително писмо.

Полета

  • Папка - чрез бутон Папка се избира папка от която ще се зареди файлът с данните от който ще се генерира приложението и в която ще се запишат генерираните файлове при записване.
  • Представляващ - избира се представляващ от списъка от предварително записани лица.
  • Приносител - избира се приносител от списъка от предварително записани лица.


Екран

Екран - Експорт на придружително писмо POPP


Колони

  • Поле № - номер на полето във файла съответстващ на записваната стойност в реда
  • Стойност - стойността на полето във файла
  • Коректност - полето автоматично се маркира при коректни данни
  • Наименование - наименование на полето във файла съответстващо на записваната стойност в реда

Активни действия

Вижте също

Външни връзки

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите