Труд и работна заплата:Експорт на болнични листове POPO

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират Описи за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ и Приложение №15 към чл. 3, ал.1 от НИИПОПДОО. След избиране на период и последвало изпълнение в таблицата се визуализират всички редове за въведени болнични дни от Служител секция Дни за периода. Чрез редактиране се отваря форма за маркирания ред в която трябва да се въведат данните за приложение №15 както и допълнителна информация нужна за описа за реда. След въвеждането на всички нужни данни се избира папка в която да се запише файл POPO2007.txt чрез бутона Папка или се въведе в полето и данните се записват чрез записване.

Полета

 • Период - избира се период за който ще се извежда информация за нови и записани описи за изплащане и приложения. Полето е задължително при изпълнение.
 • Папка - чрез бутон Папка се избира папка в която ще се запишат генерираните файлове при записване.

Екран

Екран - Експорт на болнични листове POPO


Колони

 • Експорт - избор дали за реда ще се включи в описа и дали ще се генерира приложение №15
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Служител - пълното име на служителя
 • ЕГН/ЛНЧ - ЕГН или ЛНЧ на служителя
 • Болничен лист номер - номера на болничния лист въведен от Служител секция Дни. При некоректен номер на болничен лист се маркира в червено.
 • От дата - началната дата на болничния лист
 • До дата - крайната дата на болничния лист
 • Първи работен ден - първия работен ден след болничните дни

Редакция на ред, секция Приложения и настройки

Екран - Експорт на болнични листове POPO, редакция на ред, секция Приложения и настройки
 • Не се осигурява през фирма - ако реда е за самоосигуряващо се лице полето е активно
 • Декларирана банкова сметка - избира се банкова сметка от предварително въведени банкови сметки на служителя
  • Банка - избира се от списъка с банкови сметки банка към която е декларираната сметка
  • BIC - избира се BIC от списъка с BIC кодове
  • IBAN - избира се IBAN на декларираната сметка от списъка с банкови сметки
 • Избор на приложения - в колона Брой на таблицата се въвеждат броя на съответните приложенията които ще се включат


Редакция на ред, секция Приложение №15

Екран - Експорт на болнични листове POPO, редакция на ред, секция Приложение №15
 • Дата на издаване на БЛ - датата на издаване на болничният лист
 • Вх. №
 • от дата:
 • Брой Приложения №15 към болничния лист
 • Пореден номер на Приложение №15
 • Код за вид осигурен, съгласно декларация обр. №1


Редакция на ред, секция Приложение №15 т.1 т.2 т.3 т.5

Екран - Експорт на болнични листове POPO, редакция на ред, секция Приложение №15 т.1 т.2 т.3 т.5

Полетата в секцията са аналогични от т.1 т.2 т.3 т.5 в приложението

Редакция на ред, секция Приложение №15 т.4

Екран - Експорт на болнични листове POPO, редакция на ред, секция Приложение №15 т.4

Таблицата в секцията е аналогична на тази от т.4 в приложението

Активни действия

Особенности

 • Важно: В Служител секция Дни като последен ден от болничните не трябва да се въвежда първия работен ден, той се изчислява спрямо видовете дни за съответния служител, както и спрямо каледнара му.
 • Важно: Ако има самоосигуряващ се който е осигурител в маркираните служители, ще се създаде нова папка в избраната папка с ЕГН/ЛНЧ-то на работник в която се записва файлът за него.

Вижте също

Външни връзки

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите