Труд и работна заплата:Декларация 1 и 6

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерират печатни бланки за декларация 1, декларация 6 и приложение 5 към чл.6, ал.5 и файлове EMPL2000.TXT (декларация 1) и NRA62007.TXT (декларация 6) за фирмата както и за самоосигуряващи се лица. След избор на месец автоматично ще се извърши изпълнение и ако има записани осигуровки за избрания месец данните се попълват в таблиците.

Полета

 • Месец - избира се месец за който да се извлече информация за декларациите. Полето е задължително. Възможно е да се избере 13, при което ще се заредят данни само за декларация 6 за генериране на изравняващи декларации за самоосигуряващи се лица.
 • Папка - чрез бутон Папка се избира папка в която ще се запишат генерираните файлове за декларациите при записване.

Секция Декларация 1

Екран

Екран - Декларация 1 и 6, секция Декларация 1


Колони

 • Запис - избор дали да се генерира декларация 1 за служителя. След изпълнение всички редове са маркирани за запис.
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Име, презиме, фамилия - пълното име на служителя
 • Коментар - автоматично генериран коментар. Възможни са следните коментари:
  • самоосигуряващо се лице - ако служителят е самоосигуряващо се лице
  • самоосигуряващо се лице, НАП автоматично ще генерира следващите Декларация 1 за календарната година - ако служителят е самоосигуряващо се лице с избран вид осигурен с код 22 и избран нисък процент ДОО и избран месец януари
  • самоосигуряващо се лице, НАП автоматично ще генерира Декларация 1 за периода - ако служителят е самоосигуряващо се лице с избран вид осигурен с код 22 и избран нисък процент ДОО и избран месец различен от януари
  • Граждански договор - ако служителят е с граждански договор
  • Обезщетение по чл.222 ал.1 - ако реда е за обезщетение по чл.222 ал.1 за служителя
  • За периода <дата1> - <дата2> - ако за реда се включват данни за част от избрания месец където дата1 и дата2 са съответно началото и края на периода
 • Промяна - в тази колона се определя какъв да бъде статуса за промяна на декларацията. Възможни са следните статуси:
  • редовни данни - след изпълнение за всички редове е избран този статус
  • коригиращи данни
  • заличаващи данни за всички години

Секция Декларация 6

Екран

Екран - Декларация 1 и 6, секция Декларация 6


Полета

 • Дата на изплащане - стойността се записва в поле Дата на изплащане / начисляване на декларация 6. Полето е задължително при генериране на декларация 6 при избран месец различен от 13. Избраната дата автоматично се записва в колона Дата на изплащане за всички редове при избран месец 13.
 • Промяна - стойността се записва в поле Код корекция на декларация 6. По подразбиране е избрано редовни данни. Полето е задължително при генериране на декларация 6 при избран месец различен от 13. Избраната стойносто автоматично се записва в колона Промяна за всички редове при избран месец 13.
 • Вид плащане - стойността се записва в поле Вид плащане на декларация 6. По подразбиране е избрано Изплатен аванс за месеца. Полето е задължително при генериране на декларация 6 при избран месец различен от 13. Избраната стойносто автоматично се записва в колона Вид плащане за всички редове при избран месец 13.
 • Печат и запис на ДОД - при маркиране стойностите за ДОД на служителите се включват в поле Удържан данък по чл.42 и чл.49, ал.5 от ЗДДФЛ на декларация 6.
 • Печат и запис на осигуровки - при маркиране стойностите за осигуровките на служителите се включват в полета Дължими вноски за ДОО, Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд, Дължими вноски за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд, Дължими вноски за ДЗПО - Професионален пенсионен фонд, Дължими вноски за здравно осигуряване на декларация 6.

Колони

 • Запис - избор дали данните за реда да се включват в декларация 6 на фирмата, ако служителя не е самоосигуряващо се лице и не е на граждански договор.
 • Категория - категорията на служителя, ако е въведена
 • Име, презиме, фамилия - пълното име на служителя
 • Коментар - автоматично генериран коментар. Възможни са следните коментари:
  • сметка за изплатени суми <номер>/<дата> - ако реда е от сметка за изплатени суми със съответния номер и дата.
  • Годишна декларация 6 за самоосигуряващо се лице - ако служителя е самоосигуряващо се лице и е избран месец 13.
 • Член на осиг. каса - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • ЕИН на осиг. каса - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • Вид корекция - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • Вид плащане - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • Дължими вноски за ДОО - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • Дължими вноски за ДЗПО - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • Дължими вноски за ЗО - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • Дължими вноски за ДОД - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.
 • Дата на изплащане - колоната е видима и има възможност за редакция само при избран месец 13.

Приложение 5

При отпечатване има възможност да се избере генериране/отпечатване на приложение 5 към чл.6, ал.5 - протокол. Появява се диалог показан по-долу, в който след като се попълнят полетата може да се отпечата приложението чрез бутон Печат или да се откаже с бутон Отказ.

Екран

Екран - Декларация 1 и 6, Приложение 5 към чл.6, ал.5


Полета

 • Период - по подразбиране е избран месеца за който са генерирани декларациите.
 • Упълномощител - в полетата за упълномощител се избира от списък предварително въведени лица.
 • Предаващ - в полето се избира от списък предварително въведени лица.
 • Носител - хартиен/електронен - избира се носителя на декларациите. По подразбиране е избран хартиен.
 • Брой декларации обр. №1 - въвежда се броя на предаваните декларации образец 1 с приложението. По подразбиране е броя на маркираните редове в секция декларация 1.
 • Брой декларации обр. №3 - въвежда се броя на предаваните декларации образец 1 с приложението. По подразбиране е нула.
 • Брой декларации обр. №5 - въвежда се броя на предаваните декларации образец 1 с приложението.По подразбиране е нула.
 • Брой декларации обр. №6 - въвежда се броя на предаваните декларации образец 1 с приложението. По подразбиране е 1.
 • За останалите <брой> протокола да се използват тези данни - полето е активно само при избран месец 13. При маркиранто му и избор за печат за останалите приложения се използват същите данни като не се извежда диалога.

Активни действия

Екран - Декларация 1 и 6, диалог за печат
 • Принтиране - при стартиране на принтиране се извежда диалог с възможност за избор за принтиране
  • Декларация 1 - отпечатване на декларация/и 1 за маркираните редове
  • Протокол 5 - отпечатване на протокол 5 към чл.6, ал.5
  • Декларация 6 - отпечатване на декларация/и 6 за маркираните редове
 • Изход

Особенности

 • При записване е възможно само да се запишат маркираните декларации без тяхното отпечатване.
 • При отпечатване е възможно само да се отпечатат маркираните декларации без тяхното записване.

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите