Труд и работна заплата:Данъчни облекчения

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Видове данъчни облекчения в продукта

Чрез данъчните облекчения се намалява данъчната основа със стойността на облекчението. Наличните видове в продукта са месечни и годишни. При наличие на няколко въведени данъчни облекчения с приоритет са месечните стойностите.

 • При месечните облекчения стойността върху която се изчислява ДОД за месец се намалява с въведената стойност на облекчението.
 • При годишните облекчения стойността върху която се изчислява ДОД за месец или няколко месеца се намалява докато не се използва цялата стойност на въведеното облекчение.

Дефиниране на данъчно облекчение

Дефинирането на видовете данъчни облекчения в продукта се извършва от видове стойности. Въведени са следните данъчни облекчения, които могат да се избират:

 • чл.22в ал.8 от ЗЗДФЛ - годишно данъчно облекчение
 • чл.22г ал.8 от ЗЗДФЛ - годишно данъчно облекчение
 • чл.18 ал.2 от ЗЗДФЛ - месечно данъчно облекчение, което е системна стойност и не може да се изтрива. Генерира се автоматично когато е маркирано Намалена трудоспособност в служителя, секция лични данни, но с приоритет е въведената от потребителя стойност ако има такава.

Въвеждане на данъчно облекчение

Въвеждането на данъчни облекчения се извършва от формата на служител, секция стойности при следната последователност

 • Вид - Данъчно облекчение - годишно или Данъчно облекчение - месечно
 • Вид стойност - избира се от списъка с наличните данъчни облекчения за вида
 • Тип - дневен
 • Дата - при месечно датата трябва да е от съответния месец, ако е годишно датата трябва да е от съответната година. Конкретната дата не е от значение тъй като при генериране на осигуровките се използва сумата от данъчните облекчения за месеца или годината.
 • Стойност - стойността на данъчното облекчение
 • Добавяне

Отразяване във ведомост

По подразбиране стойностите на данъчните облекчения се отразяват в колони преди колона Данък. Колоните се генерират всеки път при изпълнение спрямо наличните стойности за месеца. От настройката на формата може да не се включват, при което стойността в колона Данък ще се увеличи със стойностите на данъчните облекчения.

Отразяване във фишовете за заплати

По подразбиране стойностите на данъчните облекчения се отразяват като редове след реда на данъка чл. 38 ЗДДФЛ в колона Удръжки. От настройката на формата може да не се включват, при което сумата на колона Удръжки ще се увеличи със стойностите на данъчните облекчения.

Отразяване във форми декларация 1 и 6 и декларация 6

В декларация 1 стойностите на данъчното облекчение се отразяват чрез намаляване на стойността за данъчна основа (поле 31 от печатната бланка) и начисления данък (поле 31А от печатната бланка). В декларация 6 стойностите на данъчното облекчение се отразяват чрез намаляване на стойностите за удържан данък (полета 16 от печатната бланка). По подразбиране стойностите на данъчните облекчения се отразяват, като от настройката на формите може да не се включват, при което сумите ще се увеличат със стойносттите на данъчните облекчения.

Отразяване в Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2 т.4 от ЗДДФЛ

При дефинирането на данъчните облекчения от видове стойности може да се избере в кои редове от служебните бележки да се включи стойността. Като стойността винаги се включва в ред