Труд и работна заплата:Граждански договор

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Въвеждане на необходимата информация за работа с граждански договор и издаване на документите свързани с него

Въвеждане на граждански договор

Първо следва да се въведат данните за гражданския договор от формата на служител. При въвеждане се спазват стандартни процедури за въвеждане на данните за служителя. В поле Вид договор в секция Документи трябва да се избере Граждански договор. В клетка Основна заплата следва да се попълни стойността, за която е сключен гражданския договор. След това се пристъпва към отбелязване на някои обстоятелства характеризиращи гражданският договор. Ако маркирате Осигурен върху МОД това означава, че лицето е осигурено върху максималния осигурителен доход, като по този начин програмата няма да създава Декларация 1, както и да начислява осигуровки върху сумите получени по този договор. В поле Осигурен на друго основание се попълва сума, върху която лицето се осигурява. Това е нужно за коректното начисляване на осигуровките и данъка в последствие. Самоосигуряващо се лице се маркира, когато лицето декларира, че е самоосигуряващо се лице. При маркиране на Пенсионер лицето получател на суми по гражданския договор декларира, че е пенсионер. Всичко обяснено по-горе е нужно за коректното начисляване на осигуровки и данък по гражданския договор. След като се въведат необходимите данни се добавят чрез добавяне в таблицата и след което данните се записват чрез записване.

Въвеждане на плащане по гражданския договор

В служител от секция стойности в поле Вид се избера Граждански договор - заплата, дата, на която е платена сумата гражданския договор, както и стойността на платената сума. Данните се добавят чрез добавяне в таблицата след което се записват чрез записване. Добавените стойности са с приоритет пред стойността въведена като основна заплата в секция Документи при генерирането на осигуровките за периода.

Избор на работни дни по гражданския договор

Когато лицето по граждански договор работи по предмета на договор само част от дните в месеца, следва да се конфигурират дните в календара, за конкретния служител. В календар в поле Категория/служител се избира служителя. След което се въвеждат неработните дни за съответния период. Това става чрез маркиране на дните като неработни при натискане на десен бутон на мишката върху желания ден или чрез въвеждане на период от неработни дни от менюто за маркиране на деня. След като данните се въведат, информацията се записва чрез записване.

Печат на сметка за изплатени суми

В сметки за изплатени суми за избран месец ще се визуализират служителите, които имат граждански договори и по които има плащане. За служителите с маркирана колона Запис при запис или печат ще има възможност да се отпечатат сметки за изплатени суми. В колоните с по тъмен цвят могат да се редактират стойностите им. При изпълнение редовете за които не са записани сметки за изплатени суми се маркират автоматично, като им се присвоява автоматичен номер. След въвеждане на нужните промени и записване, данните ще се запишат и ще има възможност за отпечатване на сметките.

Генериране на декларация 1

Генерирането на декларация 1 се извършва по стандартния начин, като не са нужни допълнителни настройки или действия.

Генериране на декларация 6

За издаване на декларация 6 със сумите за граждански договори е нужно да се запишат сметките за изплатени суми за месеца. В края на таблицата се добавят редове за служителите със сметки за изплатени суми, като сумите се добавят в четвърта колона в печатната форма на декларация 6, с вид на плащане 4.

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.23.0 и следващите