Труд и работна заплата:Вход на стойности за служители

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата служи за импортиране на стойности за служители. Чрез бутон файл се избира файл в CSV формат с ANSI енкодинг. Първата стойност във файла е индекс на служител, а втората стойността като десетичния разделител може да е точка или запетая. Индексите на служителите които се използват са налични в осигуровки и опис на осигуровки. След зареждане на данните от избрания файл чрез изпълнение при грешки/предупреждения се добавят редове в таблицата в секция Предупреждения, а при редове от файла преминали успешно проверките се добавят редове в таблицата в секция Данни за запис. За всеки ред от таблицата в секция Данни за запис може да се окаже датата за която ще се запише стойността. Може да се използват полето Дата, чиято стойност ще се отрази във всички редове в таблицата. При записване се записват стойностите от таблица в секция Данни за запис като вид стойност оказана в полета Вид и Вид стойност. Възможно е да се генерират грешки и при записване, за които се добавят редове в таблицата в секция Предупреждения.

Основни полета

 • Файл - файл от който се импортират данните. Избира се чрез бутон Файл. Полето е задължително при изпълнение.
 • Вид - избира се вид стойност от списъка. Полето е задължително при записване.
 • Вид стойност - избира се вид стойност от списъка ако полето е активно. Полето е задължително при записване ако е активно.
 • Дата - при избор на дата автоматично се записва във всички редове в таблицата в секция Данни за запис в колона За дата.

Секция Предупреждения

Екран

Екран - Вход на стойности за служители, секция Предупреждения


Колони

 • Операция - операция при която е генерирано предупреждението/грешката. Възможни стойности Изпълнение и Записване.
 • Предупреждение - съобщение на предупреждението/грешката.

Секция Данни за запис

Екран

Екран - Вход на стойности за служители, секция Данни за запис


Колони

 • Запис - поле от което зависи дали реда ще бъде записан
 • Ред от файл - ред от файла от които се импортират данните
 • Категория - категория на служителя за съответния ред от файла
 • Служител - служителя за съответния ред от файла
 • Дата на назначаване - датата на назначаване на служителя
 • Дата на освобождаване - датата на освобождаване на служителя, ако е освободен
 • За дата - дата за която ще се запише стойността
 • Стойност - стойността от файла

Активни действия

Особенности

 • Тази форма не е активна за безплатната версия!

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.16.0 и следващите