Труд и работна заплата:Видове стойности

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Формата служи за въвеждане на видове стойности, които се използват за избор при въвеждане на стойности от служител, секция стойности. За въведените стойностите автоматично се генерира ред във фиша за заплата и колона във ведомостта.

Екран

Екран на форма видове стойности за въвеждане на потребителски дефинирани стойности използвани в продукта
Екран - Видове стойности


Полета

Активни действия

Особенности

При инсталиране на продукта са налични следните видове стойности които може да се използват в продукта:

  • Необлагаема стойност - Ваучер за храна
  • Облагаема стойност - Други добавки
  • Облагаема стойност - ДМС
  • Социален разход - Социални
  • Удръжка - Аванс
  • Удръжка - Плащане по сметка
  • Данъчно облекчение - месечно - Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.91.0 и следващите