Труд и работна заплата:Ведомост

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се генерира ведомост за месец. След избор на месец (полетата вид договор и категория/служител не са задължителни) и изпълнение в таблиците ще се заредят данни за ведомостта, която може да се отпечата за съответния месец на база записаните осигуровки.

Екран

FS ТРЗ Ведомост
Екран - Ведомост


Полета

 • Месец - избира се месец за който да се извлече информация за ведомост. Полето е задължително.
 • Вид договор - списък с видовете договори, които са използвани за служителите за избрания месец. Данните се филтрират спрямо вида или видовете договори които са избрани. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Категория / служител - данните се филтрират спрямо избраната категорията или избрания служител. Данните не се филтрират при неизбрана стойност. Полето не е задължително.
 • Стандартен печат - автоматично скриване на нулеви (празни) колони - при маркирането на полето при генерирането на стандартен печат празните (нулевите) колони се скриват с изключение на колони Подпис за получен аванс и Подпис.

Колони

 • - автоматично генериран пореден номер.
 • Име, Презиме, Фамилия - трите имена на служителя. Въвежда се от служител.
 • Длъжност - длъжността за съответния договор. Въвежда се от служител, секция документи.
 • Раб. време - работното време за съответния договор. Въвежда се от служител, секция документи.
 • Изработени дневни часове - изработените дневни часове за периода. Въвеждат се от служител, секция стойности чрез вид стойност Изработени дневни часове.
 • Изработени нощни часове - нощните часове за периода. Въвеждат се от служител, секция стойности чрез вид стойност Изработени нощни часове.
 • Изработени извънредни часове - изработените извънредни часове за периода. Може да се добавят от служител, секция стойности чрез вид стойност Изработени извънредни часове. Генерирани автоматично в последния период за сумирано отчитане на работно време (СИРВ) при маркирано Сум. отчитане на раб. време в документа на служителя.
 • Дни
  • Отработени - броя на изработените дни. Определят се автоматично спрямо въведените работни дни от календара и въведените дни от служител, секция дни.
  • Отпуск
   • Платен - броя на дните, през които служителя е в платен отпуск от текущата или от минали години. Въвеждат се от служител, секция дни.
   • Неплатен - броя на дните, през които служителя е в неплатен отпуск за сметка на работодателя или служителя. Въвеждат се от служител, секция дни.
   • Неплатен за отгл. на дете - броя на дните, през които служителя е в неплатена отпуска за отглеждане на дете. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Самоотлъчка - броя на дните, през които служителя е в самоотлъчка. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Болнични -
   • първи дни - броя на дните, през които служителя е в болнични и се изплащат от работодателя. Въвеждат се от служител, секция дни.
   • следващи дни - броя на дните, през които служителя е в болнични и се изплащат от НОИ. Въвеждат се от служител, секция дни.
  • Майчински - броя на дните, през които служителя е в майчински. Въвеждат се от служител, секция дни.
 • Стойноси
  • Заплата за отработени дни - стойността на заплатата на служителя за месеца въведена от служител, секция документи за месеца преизчислена спрямо изработените дни за месеца. Преизчисляването се извършва автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители.
  • Доп. по КТ - стойността на доплащане по КТ (кодекса на труда) за месеца. Процента спрямо който се изчислява доплащането се въвежда от служител, секция документи. Стажа спрямо който се изчислява доплащането и сумата за доплащането се изчисляват автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители.
  • Други добавки - стойността за други добавки за месеца, която се въвеждат от служител, секция стойности.
  • Платен отпуск - стойността на заплатата на служителя за използвания платен отпуск за месеца. Изчислението се извършва автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители.
  • Болнични за първи дни - стойността за болничните, която се изплащат от работодателя. Стойността се изчислява автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители.
  • Обезщетение по чл. 222 ал. 1 - стойността за обезщетение по чл. 222 ал.1, която се въвежда от служител, секция документи.
  • Обезщетение по чл. 224 - стойността за обезщетение по чл. 224, която се въвежда от служител, секция стойности.
  • Потребителски добавки - динамично създаващи се колони за сумите на стойностите за избрания месец, които се дефинират от видове стойности и се въвеждат от служител, секция стойности.
  • Ваучер за храна - стойността за ваучер за храна за месеца, която се въвежда от служител, секция стойности.
  • Добавка за работа през почивен ден - стойността на добавката за изработените почивни дни от служителя за месеца. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо въведените работни почивни дни от календара и коефициента или стойността за работните почивни дни от добавки за съответния служител, категория или по подразбиране.
  • Добавка за работа през офиц. празник - стойността на добавката за изработените официални празници от служителя за месеца. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо въведените работни официални празници от календара и коефициента или стойността за работните официални празници въведени от добавки за съответния служител, категория или по подразбиране.
  • Добавка за изработени нощни часове - стойността на добавката за изработените нощни часове от служителя за месеца. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо въведените нощни часове от служител, секция стойности и коефициента или стойността за нощни часове въведени от добавки за съответния служител, категория или по подразбиране.
  • Добавка за изработени извънредни часове -
  • ФРЗ - стойността за ФРЗ (фонд работна заплата) на служителя за месеца. Стойността математически се получава от стойностите от колони: Основна заплата + Доп. по КТ + Обезщетение по чл. 222 ал. 1 + Други добавки + Болнични за първи дни + Обезщетение по чл. 224 + Ваучер за храна + Добавка за работа през почивен ден + Добавка за работа през офиц. празник + Добавка за изработени нощни часове + (сумата от колони Потребителски добавки).
  • Осигурителен доход - стойността, върху която се начисляват осигуровките за месеца. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители.
  • ДОО сума - стойността за ДОО (държавното обществено осигуряване) за месеца, която се дължи от служителя. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо данните за осигуровки.
  • ДЗПО сума - стойността за ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване) за месеца, която се дължи от служителя. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо данните за осигуровки.
  • ЗО сума - стойността за ЗО (здравно осигуряване) за месеца, която се дължи от служителя. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо данните за осигуровки.
  • Всички удръжки - стойността, която трябва да се изплати от служителя за осигуровките за месеца. Стойността математически се получава от стойностите от колони: ДОО сума + ДЗПО сума + ЗО сума.
  • ДЗО - стойността за ДЗО (доброволно здравно осигуряване) за месеца. Въвежда се от служител, секция стойности.
  • ДПО - стойността за ДПО (доброволно пенсионно осигуряване) за месеца. Въвежда се от служител, секция стойности.
  • Неработосп. над 50% - статус дали служителят е с намалена трудоспособност. Въвежда се от служител, секция лични данни - намалена трудоспособност.
  • Сума за облагане - стойността върху която се изчислява ДОД. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо заплатата на служителя и начислените осигуровки.
  • ДОД - стойността за ДОД (данък общ доход) за месеца, която се дължи от служителя. Изчислява се автоматично при генерирането на осигуровки за месеца от осигуровки на служители спрямо данните за осигуровки.
  • Дължим годишен данък -
  • Авансово удържан данък -
  • Разлика годишно изравняване -
  • Общо удръжки - стойността, която трябва да се изплати от служителя. Стойността математически се получава от стойностите от колони: ДОД + Всички удръжки.
  • Общо удръжки за работодателя -
  • Чиста сума - стойността без начисленията. Стойността математически се получава от стойностите от колони: ФРЗ - ДОД - Всички удръжки.
  • Аванс - стойността на аванса за съответния период. Въвеждат се от служител, секция стойности.
  • Подпис за получен аванс - колона нужна при стандартен печат за отпечатване на празна колона за подпис от служителя за получен аванс.
  • Остатък за получаване - стойността, която служителя ще получи. Стойността математически се получава от стойностите от колони: Чиста сума - Аванс - ДПО - ДЗО.
  • Подпис - колона нужна при стандартен печат за отпечатване на празна колона за подпис от служителя.

Активни действия

Особенности

 • След избирането на месец и изпълнение се създават динамично колони за сумите дефинирани от видове стойности и фигуриращи в месеца за някои от служителите. Колоните се създават след колона обезщетение по чл. 224. При отпечатване чрез специфичният шаблон на ведомостта тези колони липсват! За да се отпечатат е нужно да се избере Използване на стандартен печат вместо специфичен шаблон от Настройки на ведомост намиращи се в статус бара на формата.

Вижте също

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.22.0 и следващите