Общи данни за фирмата

From Wiki :: FastSolution
Jump to: navigation, search

Чрез тази форма се попълва информация за фирмата която ще е текущата база, данните са нужни при издаване на документи.

Екран

Екран - Общи данни на фирмата


Полета

 • Наименование - наименованието на фирмата, за която ще се използва текущата база. Стойността на полето се избира от списък, попълва се автоматично или се попълва от потребителя в зависимост от лиценза на продукта. Това поле е задължително.
 • ЕИН/ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ - избира се вида на въвежданата стойнст в следващото поле. Отпечатва се в печатните бланки. ЕГН и ЛНЧ са налични само за модул Труд и работна заплата.
 • ЕИН - ЕИН/ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ на фирмата, за която ще се използва текущата база. Стойността на полето се избира от списък, попълва се автоматично или се попълва от потребителя в зависимост от лиценза на продукта. Това поле е задължително.
 • ИН по ДДС - въвежда се ИН по ДДС на фирмата, за която ще се използва в текущата база. Полето не е задължително и не се използва във всички модули които разработваме.
 • Област - избира се областта според адресната регистрация на фирмата.
 • Град - избира се града според адресната регистрация на фирмата. Ако е избрана област може да се избират само градовете за избраната област. Ако не е избрана област и се избере град автоматично се зарежда неговата област.
 • Пощенски код - въвежда се пощенския код според адресната регистрация на фирмата. след избор на град, ако за града е въведен пощенски код, в полето се попълва въведения пощенски код с въжмоност за корекции.
 • Адрес - въвежда се адреса според адресната регистрация на фирмата.
 • Представляващ - въвеждат се трите имена на представляващия на фирмата.
 • Телефон - въвежда се телефона на фирмата.
 • ТД на НАП - избира се съответната териториална дирекция (ТД) на НАП където е регистрирано фирмата. Полето е активно само за модул Труд и работна заплата.
 • Офис - избира се софийския офис на ТД на НАП, ако фирмата е регистрирано в София. Полето е активно само при избрано "ТД София - град" в ТД на НАП. Полето е активно само за модул Труд и работна заплата.
 • Поделение на НОИ - избира се поделението на НОИ, в което следва да се представят болничните листи и придружителното писмо. Полето е активно само за модул Труд и работна заплата.
 • Икономическа дейност по подразбиране - въведената икономическа дейност ще бъде автоматично избрана при въвеждане на нов документ на служител. Полетата за икономическа дейност не са задължителни и са активни само за модул Труд и работна заплата.
  • Код - избира се кода на икономическата дейност на фирмата.
  • Наименование - избор на наименование на икономическата дейност на фирмата.
 • От дата - въвежда се / избира се от коя дата е активна въведената банкова сметка.
 • Банка - избира се банката/клон на банковата сметка на предприятието. В полето са налични за избор всички банки и клонове, които са въведени в системата. Това поле е задължително ако е въведен IBAN.
 • IBAN - въвежда се IBAN на банковата сметка на предприятието. Реализирана е проверка на валидност на въведения IBAN, като може данните да се запишат с невалиден. След въвеждане на валиден IBAN и банката която е на IBAN-а не е избрана и е въведена в продукта автоматично се избира.
 • Член на осигурителна каса - ЕИН - маркира се ако фирмата е член на осигурителна каса, както и се въвежда ЕИН на съответната каса. Полето е активно само за модул Труд и работна заплата.
 • Електронен адрес (E-mail) - въвежда се електронния адрес на фирмата.
 • Skype потребител - въвежда се Skype потребителя на фирмата.
 • Актуализиране на фирмата при вход - при маркиране, наименованието на фирмата ще може да се избира при вход в системата за съответно записанта фирма.

Активни действия

Особенности

В Труд и работна заплата - Платежни данните за банката на фирмата се взимат от полетата Банка и IBAN в зависимост от поле От дата.

Вижте още

Информацията е актуална за версия FS ТРЗ 1.1.86.0 и следващите